Örülünk, hogy meglátogatja honlapunkat, és köszönjük, hogy érdeklődik vállalkozásunk iránt. Számunkra nagyon fontos, hogy felelősségteljesen kezeljük személyes adatait. Ezért magától értetődik számunkra, hogy betartjuk az adatvédelmi rendelkezéseket személyes adatai felhasználása során. Célunk az, hogy honlapunk látogatása biztonságos legyen, és Ön jól érezze magát.

Az internetes oldalak használata alapvetően bármilyen személyes adat megadása nélkül lehetséges. Amennyiben azonban érintett személy szeretné igénybe venni internetes oldalunkon keresztül vállalkozásunk különleges szolgáltatásait, szükséges lehet a személyes adatok kezelése. Ha személyes adatok adatkezelése szükséges és nincsen törvényes alap az ilyen adatkezeléshez, alapvetően beszerezzük az érintett személy hozzájárulását.

A személyes adatok kezelése, így például egy érintett személy nevének, címének, e-mail-címének vagy telefonszámának kezelése mindig az általános adatvédelmi rendelettel összhangban, és az érvényes, nemzeti adatvédelmi rendelkezések szerint történik. Vállakozásunk a jelen adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és kezelt személyes adatok fajtájáról, tartalmáról és céljáról. Továbbá az érintett személyeket a jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatjuk az őket megillető jogokról.

Adatkezelőként számos műszaki és szervezeti intézkedést hoztunk, hogy biztosítsuk a jelen internetes oldal révén kezelt személyes adatok lehetőleg hiánytalan védelmét. Ennek ellenére az internetalapú adatátvitel alapvetően biztonsági hiányosságokkal rendelkezhet, úgyhogy nem szavatolható az abszolút védelem. Ezért mindegyik érintett személy számára nyitva áll annak lehetősége, hogy személyes adatokat alternatív csatornákon – például telefonon – juttasson el hozzánk.

1. Fogalommeghatározások

Adatkezelési nyilatkozatunk azokon a fogalmiságokon alapul, amelyeket az európai törvényhozó az általános adatvédelmi rendelet kibocsátásakor (GDPR) alkalmazott. Adatkezelési nyilatkozatunknak egyszerűen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság és ügyfeleink, üzleti partnereink, az álláskereső pályázók és a munkatársak számára. Ennek biztosításához szeretnénk előzetesen elmagyarázni az alkalmazott fogalmakat.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

a) személyes adatok

Személyes adat minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett személy”) vonatkozik. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) érintett személy

Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a felelős adatkezelő kezeli.

c) adatkezelés

Adatkezelés minden egyes, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítása, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

d) adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

e) profilalkotás

A profilkészítés a személyes adatok automatizált kezelésének valamennyi olyan fajtáját jelenti, amelynek lényege az, hogy ezeket a személyes adatokat arra használják, hogy a valamely természetes személyre vonatkozó, meghatározott személyes szempontokat értékelik, hogy mindenekelőtt elemezzék vagy megjósolják a természetes személy munkateljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy helyváltoztatására vonatkozó szempontokat.

f) álnevesítés

„Álnevesítés” a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy azok további információk hozzáadása nélkül már nem rendelhetők hozzá egy bizonyos érintett személyhez, amennyiben ezeket a további információkat külön őrzik, és olyan technikai és szervezési intézkedéseknek vetik alá, amelyek szavatolják, hogy a személyes adatokat nem lehet hozzárendelni egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

g) adatkezelő vagy felelős adatkezelő

Adatkezelő vagy a felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok kezelésének céljáról és eszközéről. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

h) adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szervezet, amely a kezelő megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.

i) címzett

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

j) harmadik személy

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

k) hozzájárulás

A hozzájárulás az érintett akaratának minden egyes, önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. A felelős adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az egyéb, az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi törvények és más, adatvédelmi jogi jellegű rendelkezés értelmében adatkezelő:

persona service AG & Co. KG

Freisenbergstraße 31

58513 Lüdenscheid

Németország

Tel.: +49 (2351) 950-0

E-mail: kunde@persona.de

Honlap: www.persona.de

3. Az adatvédelmi tisztviselő címe

A felelős adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

persona service AG & Co. KG

Kompetencia Központ – Adatvédelem –

Freisenbergstraße 31

58513 Lüdenscheid

Németország

Tel.: +49 (2351) 950-0

E-mail: datenschutz@persona.de

Honlap: www.persona.de

Bármelyik érintett személy bármikor közvetlenül fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz bármilyen adatvédelmi kérdés és javaslat esetén.

4. Sütik

Honlapunkon marketingcélokból részben anonimizált vagy álnevesített formában információkat gyűjtünk és tárolunk a honlap látogatóinak böngészési viselkedésére vonatkozólag.  Az adatok tárolását süti szövegfájlok végzik az Ön számítógépén. Például így követhető, milyen böngészővel és/vagy melyik helyről nyitották meg honlapunkat. A rögzített adatok azonban nem teszik lehetővé a honlap látogatójának személyes azonosítását. A honlapunkon rögzített adatokat online szolgáltatásunk optimalizálására használjuk. Az ettől eltérő felhasználás vagy harmadik félnek történő átadás csak az Ön kifejezett egyetértésével történik.

A mindenkori funkciótól és a felhasználási céltól függően a sütiket a következők szerint lehet megkülönböztetni: Kötelezően szükséges sütik,  teljesítményoptimalizálásra  szolgáló és funkcionális sütik.

a) Kötelezően szükséges sütik

A kötelezően szükséges sütik honlapunk zökkenőmentes használatát szolgálják. Azokat a funkciókat biztosítják, amelyek lehetővé teszik az oldal használatát Önnek mint felhasználónak.

b) Funkcionális sütik

A funkcionális sütik lehetővé teszik lehetővé a honlap meglátogatásakor bevitt adatok (pl. helyválasztás az álláskeresésben) elmentését, és azt, hogy ezáltal javított, személyre szabott funkciókat kínáljunk Önnek felhasználóként. A funkcionális sütik ugyanígy lehetővé teszik például a videók lejátszását. Csak anonimizált információkat gyűjtünk, ezáltal nem tudjuk követni az Ön honlapon kívüli mozgásait.

c) Teljesítményoptimalizálásra szolgáló sütik

A teljesítményoptimalizálásra szolgáló sütiket arra használjuk, hogy holnapjaink használati módjára szolgáló információkat összegyűjtsük, például arra vonatkozólag, hogy melyik oldalt nyitják meg leggyakrabban a felhasználók, és hogy hibaüzenetek megjelentek-e. Az ilyen sütik által gyűjtött összes információt összevont és ezáltal anonim formában tároljuk. A teljesítményoptimalizálásra szolgáló sütiket kizárólag arra használjuk, hogy javítsuk és optimalizáljuk a felhasználó számára honlapunk teljesítményét.

Önnek lehetősége van arra, hogy módosítsa, korlátozza a sütik használatát és böngészési viselkedése elemzését, vagy megtiltsa azt. Ezt Ön önállóan kezelheti az elterjedt böngészők beállításaiban:

• Google Chrome: Kattintson a lakatra (SSL tanúsítvánnyal rendelkező oldalaknál), ill. az oldal felső részében lévő címsor melletti információs szimbólumra (i)

• Firefox: Kattintson a jobb felső részen a „három vonallal” jelölt területre a webcím mellett. Kövesse a párbeszéd mezőt a „Beállítások”-hoz. A sütik kezelését megtalálja az „Adatvédelem és krónika” alatt

• Internet-Explorer: Válassza ki felül a „Eszközök” > „Internetbeállítások” gombbal. Kattintson az „Adatvédelem” fülre és válassza ki a Beállítások alatt a „Speciális” pontot, amely tartalmazza a kezelési opciókat.

Az oldala számára érvényes sütibeállítások megtekintéséhez és módosításához kattintson ide.

5. Facebook Custom Audience

A honlap továbbá alkalmazza a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“) „Custom audiences” remarketing funkcióját. Ezáltal a honlap használói számára a Facebook vagy az eljárást szintén használó, más közösségi oldal látogatása keretében érdeklődés alapján meghatározott reklámokat („Facebook-ads”) lehet megjeleníteni. Ezzel azt az érdeket szolgáljuk, hogy olyan reklámot mutassunk Önnek, amely érdekli Önt, hogy honlapunkat érdekessebbé tegyük az Ön számára.

Az alkalmazott marketing eszközök segítségével, így például a Facebook Pixels-szel, böngészője automatikusan létrehoz egy közvetlen kapcsolatot a Facebook szerverével. Nincsen hatásunk az adatok tartalmára és további felhasználására, amelyet az eszköz alkalmazásával gyűjt a Facebook, és ezért az ismereteinknek megfelelően tájékoztatjuk Önt: A Facebook Custom Audiences integrálásával a Facebook információt kap, hogy Ön honlapunk megfelelő weboldalát megnyitotta, vagy hirdetésünkre kattintott. Amennyiben Ön regisztrált a Facebook valamely szolgáltatására, a Facebook hozzárendelheti a látogatást a fiókjához. Ha nem is regisztrált a Facebookra, ill. nincsen bejelentkezve, fennáll a lehetősége annak, hogy a szolgáltató az Ön IP-címét és további azonosító jellemzőit megismerje és tárolja.

A „Facebook Custom Audiences“ funkció deaktiválása [itt és] a bejelentkezett felhasználók számára a www.facebook.com/settings/ oldalon lehetséges.

Az adatkezelés alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja. A Facebook adatkezelésére vonatkozó, további információkat megtalálja itt: www.facebook.com/about/privacy.

6. LinkedIn Insight címke

Ezen túlmenően weboldalunkon úgynevezett konverziókövetést használunk a LinkedIn Insights címkével, a LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország eszközével. Ebből a célból a LinkedIn Insight címkét integráltuk oldalainkra, és a LinkedIn egy cookie-t helyez el az Ön végkészülékén. Ily módon a LinkedIn értesül arról, hogy Ön meglátogatta internetes oldalainkat, és ennek során az Ön IP-címét is rögzíti. Az időbélyegek és események, például az oldalmegtekintések is tárolásra kerülnek. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikailag kiértékeljük weboldalunk használatát annak folyamatos optimalizálása érdekében. Ebből megtudhatjuk például, hogy melyik LinkedIn-hirdetés vagy a LinkedIn-en történő interakció vezette Önt a weboldalunkra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy fokozottabban irányítsuk hirdetéseink megjelenítését.

A konverziókövetésről további információkat talál a következő weboldalon https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatokat a LinkedIn tárolhatja és kezelheti annak érdekében, hogy az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni lehessen, és a LinkedIn felhasználhassa az adatokat saját hirdetési céljaira. További információkért kérjük, tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi szabályzatát a következő címen https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Ön a következő oldalon megakadályozhatja, hogy a LinkedIn elemezze használati szokásait, és érdeklődés alapú ajánlásokat jelenítsen meg: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

7. Az általános adatok és információk rögzítése

Internetes oldalunk az internetes oldal egy érintett személy vagy automatizált rendszer általi, minden egyes megnyitásával egy sor általános adatot vagy információt rögzít. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. A rendszer rögzíti az (1) alkalmazott böngészőtípusokat és -verziókat, (2) a hozzáférést végző rendszer által alkalmazott operációs rendszert, (3) azt az internetes oldalt, amelyről a hozzáférést végző rendszer eljutott internetes oldalunkra (úgynevezett referrer), (4) azokat az alárendelt weboldalakat, amelyeket megnyitott a hozzáférést végző rendszer az internetes oldalunkon, (5) az internetes oldalhoz történő hozzáférés dátumát és időpontját, (6) egy internetes protokollcímet (IP-címet), (7) a hozzáférést végző rendszer internetszolgáltatóját és az (8) olyan egyéb, hasonló adatokat és információkat, amelyek az informatikai rendszereink megtámadása esetén a veszélyek elhárítására szolgálnak.

Az általános adatok és információk használatakor nem következtetünk vissza az érintett személyre. Ezekre az információkra sokkal inkább azért van szükség, hogy (1) az internetes oldal tartalmait megfelelően átadjuk, (2) internetes oldalunk tartalmainak, valamint reklámjának optimalizálásához (3) informatikai rendszereink tartós működőképessége és internetes oldalunk technikája tartós működőképességénének biztosításához, valamint (4) kibertámadás esetén a bűnüldözési szervek számára a büntetőjogi felelősségre vonáshoz szükséges információk rendelkezésre bocsátásához. A névtelenül gyűjtött adatokat és információkat ezért egyrészt statisztikailag, és továbbá azzal a céllal értékeljük ki, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, hogy végezetül biztosítsuk az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmi szintjét. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

8. Regisztráció internetes oldalunkon

Az érintett személynek lehetősége van arra, hogy regisztrálja magát a felelős adatkezelő  internetes oldalán a személyes adatok megadása mellett. A regisztrációhoz alkalmazott, mindenkori adatbeviteli felülettől függ, hogy milyen személyes adatokat kell továbbítani ennek során a felelős adatkezelőnek. Az érintett személy által bevitt személyes adatokat kizárólag a felelős adatkezelőnél történő, belső felhasználásra és saját célra gyűjtjük és tároljuk. A felelős adatkezelő kezdeményezheti az egy vagy több adatfeldolgozó, például csomagszállító számára történő továbbadást, aki a személyes adatokat szintén kizárólag a felelős adatkezelőhöz tartozó belső felhasználás céljából használja fel.

Továbbá a felelős adatkezelő internetes oldalán történő regisztrációval megtörténik az érintett személy internetszolgáltatója (ISP) által megadott IP-cím, a regisztráció dátumának, valamint időpontjának mentése. Az adatok mentése annak tükrében történik, hogy csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal történő visszaélést, és ezek az adatok szükség esetén lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények feltárását. Ennyiben szükséges az adatok mentése a felelős adatkezelő védelme érdekében. Alapvetően nem kerül sor az adatok harmadik fél számára történő továbbadására, amennyiben nincsen továbbadásra vonatkozó törvényi kötelezettség, vagy pedig a továbbadás a büntetőjogi felelősségre vonást szolgálja.

Az érintett személy regisztrálása a személyes adatok önkéntes megadása mellett a felelős adatkezelő számára arra szolgál, hogy olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínáljon az érintett személynek, amelyeket a dolog természete miatt csak regisztrált felhasználóknak lehet ajánlani. A regisztrált személyek bármikor módosíthatják vagy maradéktalanul töröltethetik a felelős adatkezelő adatállományból a regisztráció során megadott személyes adatokat.

A felelős adatkezelő mindenkor tájékoztatást ad mindegyik érintett személynek kérésre arról, hogy milyen személyes adatot tárol az érintett személyről. Továbbá a felelős adatkezelő az érintett személy kérésére vagy rámutatása alapján helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben ezt nem tiltja törvényi megőrzési kötelezettség. Ezzel összefüggésben a felelős adatkezelő dolgozóinak összessége az érintett személy rendelkezésére áll kapcsolattartóként.

9. Hírlevelünk előfizetése

A felhasználók lehetőséget kapnak internetes oldalunkon arra, hogy előfizessenek vállalkozásunk hírlevelére. Az ennek során alkalmazott, mindenkori adatbeviteli felülettől függ, hogy milyen személyes adatokat kell továbbítani a hírlevél megrendelésekor a felelős adatkezelőnek.

Rendszeres időközönként hírlevél útján tájékoztatjuk ügyfeleinket és üzleti partnereinket a vállalkozás ajánlatairól. Vállalkozásunk hírlevelét az érintett személy csak akkor kapja meg, ha (1) az érintett személy érvényes e-mai-címmel rendelkezik, és (2) az érintett személy regisztrált a hírlevélküldésre. Az érintett személy által első alkalommal a hírlevélküldéshez bejegyzett e-mai-címre jogi okokból visszaigazoló e-mailt küldünk a double opt in eljárás keretében. Ez a visszaigazoló e-mai annak ellenőrzésére szolgál, hogy az e-mai-cím tulajdonosa érintett személyként felhatalmazást adott-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre történő regisztrációkor továbbá elmentjük az érintett személy a regisztrációkor alkalmazott számítógépes rendszerének internetszolgáltató (ISP) által megadott IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját. Az adatok gyűjtése ahhoz szükséges, hogy követhessük az érintett személy e-mai-címével történő (esetleges) visszaélést, és ezért a felelős adatkezelő jogi védelmét szolgálja.

A hírlevélre történő regisztráció keretében gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldéséhez használjuk fel. A hírlevél előfizetői tovább e-mailben tájékoztatást kaphatnak, amennyiben ez a hírlevél-szolgáltatás működtetéséhez vagy az erre vonatkozó regisztrációhoz szükséges, amint ez a hírlevélszolgáltatás módosításának esetében vagy a műszaki adottságok módosításakor szükséges. A hírlevél-szolgáltatás keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek. Az érintett személy hírlevelünk előfizetését bármikor felmondhatja. Bármikor visszavonható a személyes adatok tárolásához történt hozzájárulás, amelyet az érintett személy a hírlevélküldéshez adott számunkra. A hozzájárulás visszavonása céljára mindegyik hírlevélben található egy megfelelő hivatkozás. Továbbá lemondható a hírlevélküldés a felelős adatkezelő internetes oldalán, ill. ez egyéb módon is közölhető a felelős adatkezelővel.

10. Hírlevélkövetés

Hírleveleink úgynevezett egypixeles képeket tartalmaznak. Az egypixeles kép olyan miniatűr ábra, amely olyan e-mailekbe van beágyazva, amelyeket HTML-formátumban küldünk, hogy lehetővé tegyük a naplófájl-feljegyzést és a naplófájl-elemzést. Ezáltal elvégezhető az online marketingkampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai kiértékelése. A beágyazott egypixeles kép alapján felismerhetjük, megnyitotta-e az érintett személy az adott e-mailt, és ha igen, mikor, és melyiket nyitotta meg az e-mailben található linkek közül.

A felelős adatkezelő tárolja és kiértékeli az ilyen, hírlevélben található egypixeles képekkel gyűjtött személyes adatokat, hogy optimalizálja a hírlevélküldést, és még inkább az érintett személy érdekeihez igazítsa a jövőbeni hírlevelek tartalmát. Ezeket a személyes adatokat tilos harmadik félnek továbbadni. Az érintett személy mindenkor jogosult visszavonni az erre vonatkozólag külön adott, a double opt in eljárással tett hozzájáruló nyilatkozatot. A felelős adatkezelő a visszavonás után törli ezeket a személyes adatokat. A hírlevél lemondását automatikusan visszavonásként értelmezzük.

11. Kapcsolatfelvételi lehetőség az internetes oldalon keresztül

Internetes oldalunk a törvényi előírások alapján olyan adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal történő, gyors, elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk folytatott, közvetlen kommunikációt, ami ugyancsak tartalmazza az úgynevezett elektronikus posta (e-mai-cím) egy általános címét. Amennyiben egy érintett személy e-mailben vagy kapcsolattartási űrlapon keresztül kapcsolatba lép a felelős adatkezelővel, akkor automatikusan mentjük az érintett személy által továbbított személyes adatokat. Az ilyen, önkéntes alapon az érintett személy által a felelős adatkezelőnek továbbított személyes adatokat eltároljuk feldolgozás vagy az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel céljából. Az ilyen személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik fél számára.

12. Személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

A felelős adatkezelő csak arra az időtartamra dolgozza fel és menti az érintett személy személyes adatait, amely a mentés céljának eléréséhez szükséges, vagy amennyiben ezt az európai törvényhozó vagy egy másik törvényhozó előírta a felelős adatkezelőre vonatkozó törvény vagy előírás keretében.

Amennyiben megszűnik az adattárolási cél vagy lejárt az európai törvényhozó vagy más illetékes törvényhozó által előírt tárolási határidő, a személyes adatokat rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zárolni vagy törölni kell.

13. Az érintett személy jogai

a) Igazolás joga

Mindegyik érintett személyt megilleti az európai törvényhozó által rögzített jog, hogy igazolást kérjen arról a felelős adatkezelőtől, hogy kezeli-e az érintett személyes adatokat. Amennyiben egy érintett személy igénybe kívánja venni ezt az igazolási jogot, ennek érdekében bármikor a felelős adatkezelő munkatársához fordulhat.

b) Tájékoztatási jog

A személyes adatok kezelése által érintett, minden egyes személyt megilleti az európai törvényhozó által biztosított jog, hogy bármikor térítésmentes tájékoztatást kapjon a felelős adatkezelőtől a személyére vonatkozólag tárolt személyes adatokról és másolatot kapjon erről a tájékoztatásról. Az európai törvényhozó döntése alapján tájékoztatás illeti meg az érintett személyt a következő információkról:

• az adatkezelés céljairól.

• a kezelt személyes adatok kategóriáról.

• azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól.

• az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

• ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték: Az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információról.

az európai általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Továbbá az érintett személyt megilleti a tájékoztatási jog arra vonatkozólag, hogy a személyes adatokat továbbították-e harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek. Amennyiben ez a helyzet, az érintett személyt egyebekben megilleti az a jog, hogy tájékoztatást kapjon a megfelelő garanciákról az adattovábbítással összefüggésben.

Amennyiben egy érintett személy igénybe kívánja venni ezt a tájékoztatási jogot, ennek érdekében bármikor a felelős adatkezelő munkatársához fordulhat.

c) Helyesbítéshez való jog

A személyes adatok kezelése által érintett, minden egyes személyt megilleti az európai törvényhozó által biztosított jog, hogy kérhesse az őt érintő, helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett személy jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Amennyiben egy érintett személy igénybe kívánja venni ezt a helyesbítési jogot, ennek érdekében bármikor a felelős adatkezelő munkatársához fordulhat.

d) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A személyes adatok kezelése által érintett, minden egyes személyt megilleti az európai törvényhozó által biztosított jog, hogy kérhesse a felelős adatkezelőtől, hogy haladéktalanul törölje az őt érintő személyes adatokat, amennyiben a következő okok valamelyik vonatkozik, és amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

• A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

• Az érintett személy visszavonja az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

• Az érintett személy az európai általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett személy az európai általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

• A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

• A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

• A személyes adatok gyűjtésére az európai általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő, felkínált szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a fentiekben felsorolt okok valamelyik vonatkozik és egy érintett személy igénybe kívánja venni a nálunk tárolt személyes adatok törlését, ennek érdekében bármikor a felelős adatkezelő munkatársához fordulhat. Munkatársunk intézkedik, hogy haladéktalanul teljesüljön a törlési kérelem.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatokat, és vállalkozásunk kezelőként az európai általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (1) bek. alapján a személyes adatok törlésére köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassunk más, az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató összes link vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben az adatkezelés nem szükséges. Munkatársunk az egyes esetben kezdeményezi a szükséges lépéseket.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok kezelése által érintett, minden egyes személyt megilleti az európai törvényhozó által biztosított jog, hogy az adatkezelőtől kérje az adatkezelés korlátozását, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

• A személyes adatok helyességét vitatja az érintett személy, és pedig olyan időtartamban, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok helyességének az ellenőrzését.

• Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását.

• Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

• Az érintett személy az európai általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, és nem került megállapításra, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett személy jogos indokaival szemben.

Amennyiben a fentiekben felsorolt okok valamelyik vonatkozik és egy érintett személy igénybe kívánja venni a nálunk tárolt személyes adatok törlését, ennek érdekében bármikor a felelős adatkezelő munkatársához fordulhat. Munkatársaink kezdeményezni fogják az adatkezelés korlátozását.

f) Adathordozhatósághoz való jog

A személyes adatok kezelése által érintett, minden egyes személyt megilleti az európai törvényhozó által biztosított jog, hogy kérhesse az őt érintő, az érintett személy által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok átadását valamely strukturált, elterjedt és géppel olvasható formátumban. Ezenkívül megilleti az a jog, hogy ezeket az adatokat átadja egy másik adatkezelőnek úgy, hogy azt ne akadályozza az az adatkezelő, akinek a rendelkezésére bocsátották a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) betű vagy az európai általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) betű szerinti hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés automatizált eljárások segítségével történik, amennyiben az adatkezelés nem szükséges olyan feladat ellátásához, amely közérdekű vagy közhatalom olyan gyakorlása alapján történik, amelyet átruháztak az adatkezelőre.

Az adatok hordozhatóságához való jog európai általános adatvédelmi rendelet 20. cikk (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez nem korlátozza más személyek jogait és szabadságát.

Az érintett személy az adathordozhatóságra vonatkozó jog érvényesítéséhez bármikor fordulhat egyik dolgozónkhoz.

g) Tiltakozás joga

A személyes adatok kezelése által érintett, minden egyes személyt megilleti az európai törvényhozó által biztosított jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján készített profilalkotásra is.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat már nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett személy tiltakozik a persona service AG & Co. KG-nál a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Továbbá, ha a személyes adatok kezelésére az európai általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A tiltakozás jogának gyakorlása érdekében az érintett személy közvetlenül hozzánk fordulhat. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintettet megilleti az a jog, hogy a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A személyes adatok kezelése által érintett, minden egyes személyt megilleti az európai törvényhozó által biztosított jog, hogy az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, amennyiben a döntés (1) nem az érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben a döntés (1) nem az érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul, megfelelő intézkedéseket teszünk az érintett jogainak, szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejtse, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Amennyiben az érintett személy érvényesíteni kívánja az automatizált döntésekre vonatkozó jogokat, akkor ennek érdekében bármikor fordulhat a felelős adatkezelő egyik munkatársához.

i) Az adatvédelmi jogi hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

A személyes adatok kezelése által érintett, minden egyes személyt megilleti az európai törvényhozó által biztosított jog, hogy bármikor visszavonhassa a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást.

Amennyiben az érintett személy érvényesíteni kívánja a hozzájárulása visszavonására vonatkozó jogát, akkor ennek érdekében bármikor a felelős adatkezelő munkatársához fordulhat.

14. Adatvédelem pályázatok során és pályázati eljárásban

A felelős adatkezelő gyűjti és kezeli a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából. Az adatkezelés elektronikus úton is történhet. Ez az eset főként akkor, ha egy pályázó a megfelelő pályázati dokumentumokat, például e-mailben vagy egy internetes oldalon található internetes űrlapon keresztül elküldi az adatkezelő számára.

A pályázat feldolgozásához a persona service  a „HR4YOU“ pályázatkezelő szoftverrel gyűjti és kezeli az összes, a pályázati eljárás keretében szóban vagy írásban közölt, valamint az összes abból levezethető információt és dokumentumot.

Ha az adatkezelő munkaszerződést köt egy pályázóval, a foglalkoztatási jogviszony lebonyolítása érdekében továbbított adatok tárolása a törvényi előírások figyelembe vétele mellett történik. Ha az adatkezelő nem kötött munkavállalói szerződést a pályázóval, akkor a pályázati dokumentumok a sikertelen pályázatról szóló döntés ismertetését követő hat héttel automatikusan törlődnek, amennyiben az adatkezelő egyéb jogos érdeke nem áll ellentétben a törléssel. Egyéb jogos érdek ebben az értelemben például az Általános Egyenlő Bánásmódról szóló törvény (AGG - Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) szerinti eljárás.

A pályázati eljárásunkban biztosított adatvédelemre vonatkozó további tudnivalókat megtalálja itt.

15. Jelentkezési adatok rögzítése kapcsolatfelvételi űrlappal

Mindegyik érintett személynek lehetősége van jelentkezni az állásra az álláshirdetések alatti kapcsolatfelvételi űrlapon. A jelentkező az alapvető kapcsolatfelvételhez kitölti a folyamatban a személye egyértelmű azonosítására szolgáló, honlapon található űrlapot (utónév, családi név, e-mai-cím, telefonszám, szabad szöveg). A személyes adatok elküldése előtt az érintett személy megerősíti a jelölőnégyzettel, hogy a persona service AG & Co. KG mentheti adatait a jelentkezési folyamathoz és kapcsolatba léphet az érintett személlyel. A személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik fél számára.

16. etracker alkalmazására és felhasználására vonatkozó, adatvédelmi rendelkezések

A jelen weboldal szolgáltatója a németországi Hamburgban működő etracker GmbH (www.etracker.com) szolgáltatásait alkalmazza a használati adatok elemzésére. Az etracker normál esetben nem alkalmaz sütiket. Ha kifejezetten hozzájárul olyan analitikai sütik elhelyezéséhez, akkor olyan sütiket alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának látogatók általi statisztikai elemzését, valamint a használatra vonatkozó tartalmak vagy reklámok megjelenítését. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyeket az internetes böngésző a felhasználó végkészülékére ment. Az etracker sütik nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását.

Az etrackerrel létrehozott adatokat az etracker a jelen weboldal szolgáltatója megbízásából kizárólag Németországban kezeli és tárolja, és ezek ezáltal a szigorú német és európai adatvédelmi törvények és szabványok hatálya alá tartoznak. Az etrackert erre vonatkozólag független módon megvizsgálták, tanúsították, és az ePrivacyseal adatvédelmi minőségi tanúsítvánnyal tüntették ki.

Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont törvényi rendelkezéseinek alapján történik (jogos érdek). Célunk az európai általános adatvédelmi rendelet értelmében (jogos érdek) online szolgáltatásunk és webes megjelenésünk optimalizálása. Mivel látogatóink magánszférája fontos számunkra, ezért a lehető leghamarabb anonimizáljuk és álnevesítjük azokat az adatokat, amelyek esetleg lehetővé teszik az egyes személyekkel kapcsolatos olyan vonatkozásokat, mint az IP-cím, a bejelentkezési vagy készülékazonosító. Az adatokat ettől eltérően nem használjuk fel, nem vezetjük össze más adatokkal, ill. nem adjuk tovább harmadik fél számára.

Bármikor tiltakozhat az előírt adatkezelés ellen. Az ellentmondásnak nincs negatív következménye.

Az általam keresett adatokat a Web-analízis tartalmazza.

Az etrackernél biztosított adatvédelemre vonatkozó, további információkat megtalálja itt.

A böngészőjében bekapcsolta a „Do Not Track“ –„Ne kövesse“ -funkciót, Így nem kapunk öntől semmilyen latogatási adatot.

17. Google Tag Manager

A Google Tag Managert használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon követési vagy statisztikai eszközöket és egyéb technológiákat ágyazzunk be a weboldalunkra. Maga a Google Tag Manager nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol cookie-kat, és nem végez önállóan elemzést. Kizárólag a rajta keresztül integrált eszközök kezelésére és futtatására szolgál. A Google Tag Manager azonban összegyűjti az Ön IP-címét, amely szintén továbbításra kerülhet a Google anyavállalatához az Egyesült Államokban.

A Google Tag Manager használata az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. f) pont alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalán működő különböző eszközök gyors és lehető leghatékonyabb integrálásához és kezeléséhez. Ha a megfelelő hozzájárulás lekérdezése megtörtént, az adatkezelés kizárólag az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont és a telekommunikációs-telemédia adatvédelmi törvény (TTDSG) 25. cikk (1) bek. alapján valósul meg, amennyiben a hozzájárulás kiterjed a TTDSG értelmében a sütik tárolására vagy a felhasználó végkészülékében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. device-fingerprinting). A hozzájárulás bármikor visszavonható.

18. Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását használja. A szolgáltatás használata a DSGVO (európai általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pont alapján történik. A Google Analytics ún. „süti”-ket használ, amelyek olyan szövegfájlok, amelyeket számítógépe elment a számítógépre, és amelyek lehetővé teszik, hogy elemezzük azt, hogyan használja Ön a honlapot. A sütik által az Ön honlaphasználatáról létrehozott olyan információk, mint

  • a böngészőtípus/-verzió,
  • a használt operációs rendszer,
  • a referer URL (a korábban meglátogatott oldal),
  • a hozzáférést kérő számítógép hostneve (IP-cím)
  • a szerver lekérdezésének időpontja,

általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak, ahol azokat eltárolják. A felhasználó böngészőjéről a Google Analytics keretében továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. Ezen a honlapon emellett bővítettük a Google Analytics-et az „anonymizeIP“ kóddal. Ez garantálja IP-címe maszkolását, úgyhogy valamennyi adatgyűjtés anonim módon történik. Csak kivételes esetben kerül sor arra, hogy a teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére kerüljön és ott rövidítsék le azt.

A Google a honlap üzemeltetőjének megbízásából arra fogja használni ezt az információt, hogy kiértékelje a honlap használatáról szóló információkat, jelentéseket készítsen a honlapon végzett tevékenységekről, a honlap használatával és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetője számára. A sütik mentését Ön megakadályozhatja oly módon, hogy megfelelően beállítja böngészője szoftverét; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön ilyenkor lehetséges módon nem használhatja maradéktalanul a honlap összes funkcióját.

Ön a fentieken túlmenően megakadályozhatja a felhasználókról a sütik által generált és a honlap használatára vonatkozó adatok (ideértve a felhasználók IP címét) továbbítását a Google felé, valamint ezen adatoknak a Google általi kezelését a következő hivatkozás alatti böngésző plugin letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Emellett a browser add-on bővítmény alternatívájaként, főként mobil végkészülékeken működő bővítmények esetén megakadályozhatja a Google Analytics általi rögzítést, ha erre a hivatkozásra kattint. Ezzel elhelyez egy letiltási sütit, amely megakadályozza adatai jövőbeni rögzítését a honlap látogatása során. A letiltási süti csak ezen a böngészőn és csak honlapunk számára érvényes, és az Ön készülékére mentődik el. Ha törli a sütiket ebben a böngészőben, akkor újból be kell állítania a letiltási sütiket. [Megj.: A letiltási süti telepítésére vonatkozó tudnivalókat megtalálja itt: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].

A Google Analytics-et továbbá arra használjuk, hogy kiértékeljük a double click sütikből és az AdWords-ből statisztikai célra nyert adatokat. Ha ezt nem kívánja, akkor inaktiválja ezt a Hirdetési beállítások kezelőjében (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

A Google Analytics-szel összefüggő adatvédelemre vonatkozó további információkat talál a Google Analytics Súgóban (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

19. Google Ads

A honlap üzemeltetője Google Ads szolgáltatást használ. A Google Ads a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (a továbbiakban: Google) online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy reklámhirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőben vagy harmadik fél honlapján, ha a felhasználó meghatározott keresőfogalmakat ír be a Google-ba (kulcsszó szerinti célzás). Továbbá célzott reklámhirdetéseket jeleníthetünk meg a Google-nál meglévő felhasználói adatok (pl. telephelyi adatok és érdeklődés) esetén (célcsoport szerinti célzás). Mi a honlap üzemeltetőjeként mennyiségileg kiértékelhetjük ezeket az adatokat oly módon, hogy például elemezzük azt, hogy milyen keresőfogalmak vezettek reklámhirdetéseink megjelenítéséhez, és hány megjelenítés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A Google Ads használata a DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik szolgáltatása és termékei lehető leghatékonyabb értékesítéséhez.

Az USA-ba történő adatátvitel az Európai Bizottság általános szerződési feltételeire támaszkodik. A részleteket megtalálja itt: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

20. Google Remarketing

Ez a honlap használja a Google Analytics remarketing funkcióit. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (a továbbiakban: Google).

A Google Remarketing elemzi az Ön felhasználói viselkedését a honlapunkon (pl. kattintás meghatározott termékekre), hogy hozzárendelje Önt meghatározott hirdetési célcsoportokhoz és Önnek azután megfelelő hirdetési üzeneteket jelenítsen meg más online szolgáltatások meglátogatásakor (remarketing, ill. retargeting).

Továbbá lehetővé válik, hogy a Google Remarketing által készített hirdetési célcsoportok összekapcsolódjanak a Google készülékeken túlnyúló funkcióival. Ily módon másik végkészülékén (pl. tableten vagy PC-n) is megjeleníthetők az érdeklődés alapján meghatározott, személyre szabott hirdetési üzenetek, amelyeket a korábbi internethasználati és böngészési viselkedése alapján valamely végkészülékén (például mobiltelefonján) már Önre szabtak.

Ha Google fiókkal rendelkezik, a következő hivatkozás alatt megtilthatja a személyre szabott reklámokat: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

A Google Remarketing használata a DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik termékei lehető leghatékonyabb értékesítéséhez. Amennyiben a megfelelő hozzájárulás megtörtént, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk. (1) bek. a) pont alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A további információkat és az adatvédelmi rendelkezéseket megtalálja a Google adatvédelmi nyilatkozatában: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

21. Google Conversion Tracking

A honlap a Google Conversion Tracking (konverziókövetés) szolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (a továbbiakban: Google).

A Google Conversion Tracking segítségével a Google és mi felismerjük, ha a felhasználó bizonyos tevékenységeket végzett. Így például kiértékelhetjük, hogy honlapunk melyik gombjára milyen gyakran kattintott, és milyen termékeket tekintett vagy vásárolt meg különösen gyakran. Ezek az információk a konverziós statisztikák létrehozására szolgálnak. Azonban a hirdetésünkre kattintó felhasználók összlétszámát és azt tudjuk meg, hogy milyen tevékenységeket hajtottak végre. Azonban nem jutunk hozzá olyan információkhoz, amelyekkel a felhasználó személyesen azonosítható lenne. A Google az azonosításhoz sütiket vagy hasonló, újbóli azonosítást támogató technológiákat használ.

A Google Conversion Tracking használata a DSGVO 6. cikk. (1) bek. f) pont alapján történik. A honlap üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a használati mód analíziséhez, hogy optimalizálja internetes ajánlatát és reklámját is. Amennyiben a megfelelő hozzájárulás megtörtént (pl. a sütik mentésére irányuló hozzájárulás), az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk. (1) bek. a) pont alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google Conversion Trackingre vonatkozó további információkat megtalálja a Google adatvédelmi rendelkezéseiben: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

22. Facebook alkalmazására és felhasználására vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ez a weboldal a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland közösségi média funkcióit használja. Az ott integrált Facebook Tetszik gombokkal – Facebook-Like-Button – Ön megoszthat tartalmakat a Facebook közösségi oldalán. Az adatkezelés alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pontja alapján a weboldal szolgáltatásának optimalizálásához fűződő jogos érdek.  Integrált Facebook Tetszik gombbal rendelkező oldal megnyitásakor alapvetően létrejön egy kapcsolat az alkalmazott böngésző és a Facebook szerverei között. Az azonnali kapcsolat megakadályozásához ez a weboldal olyan megoldást alkalmaz, amelynél az átvitelre először Facebook Tetszik gombja megnyomásakor kerül sor. Csak a Facebook Tetszik gomb második megnyomásakor továbbítódnak adatok a Facebookhoz. Ha rendelkezik Facebook fiókkal, összekapcsolódhatnak ezek az adatok a fiókkal. Ha nem kívánja az adatok hozzárendelését a Facebook fiókjához, jelentkezzen ki a Facebookról oldalunk meglátogatása előtt, és törölje ki a sütiket a böngészőjéből. A Facebook aláveti magát az USA és az EU között létrejött „Privacy Shield“ adatvédelmi egyezménynek. További részleteket megtudhat a Facebook adatvédelméről a de-de.facebook.com/privacy/explanation oldalon.

23. A LinkedIn alkalmazására és felhasználására vonatkozó, adatvédelmi rendelkezések

A felelős adatkezelő integrálta ezen az internetes oldalon a LinkedIn Corporation komponenseit. A LinkedIn olyan internet alapú közösségi oldal, amely lehetővé teszi a felhasználók összekapcsolását meglévő üzleti kapcsolatokkal, valamint az új üzleti kapcsolatok létrehozását. Több mint 400 millió regisztrált személy használja a LinkedInt több mint 200 országban. Ezáltal a LinkedIn az üzleti kapcsolatok legnagyobb platformja, és a világ legtöbbet látogatott internetes oldalainak egyike.

A LinkedInt működtető társaság a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az USA-n kívül adatvédelmi ügyekben a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland illetékes.

LinkedIn komponenssel (LinkedIn plug-in) ellátott internetes oldalunk minden egyes megnyitásakor kezdeményezi ez a komponens, hogy az érintett személy által alkalmazott böngésző letöltse a LinkedIn komponens megfelelő ábráját. A LinkedIn plug-in-ekre vonatkozó, további információkat megtekintheti a developer.linkedin.com/plugins oldalon. A LinkedIn a műszaki eljárás keretében tájékoztatást kap arról, hogy internetes oldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja meg az érintett személy.

Amennyiben az érintett személy egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn oldalán, a LinkedIn internetes oldalunk minden egyes érintett személy általi megnyitását felismeri és az internetes oldalunkon történő mindenkori tartózkodás teljes időtartama alatt azonosítja, hogy internetes oldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja meg az érintett személy. A LinkedIn komponens összegyűjti ezeket az információkat, és a LinkedIn hozzárendeli az érintett személy mindenkori LinkedIn fiókjához. Ha az érintett személy megnyomja az internetes oldalunkon integrált LinkedIn gombok egyikét, a LinkedIn hozzárendeli ezt az információt az érintett személy személyes LinkedIn felhasználói fiókjához és eltárolja a személyes adatokat.

A LinkedIn mindig tájékoztatást kap a LinkedIn komponensen keresztül arról, hogy az érintett személy meglátogatta internetes oldalunkat, ha az érintett személy internetes oldalunk megnyitásának időpontjában egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedInre; ez attól független megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e a LinkedIn komponensre. Ha az érintett személy nem kívánja az információk ilyen jellegű továbbítását a LinkedInnek, akkor megakadályozhatja a továbbítást azáltal, hogy internetes oldalunk megnyitása előtt kijelentkezik LinkedIn fiókjából.

A LinkedIn a www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalon lehetővé teszi az e-mail-üzenetek, az SMS üzenetek és a célzott megjelenítések lemondását, valamint a kijelzési beállítások kezelését. A LinkedIn továbbá olyan partnereket alkalmaz, mint a Quantcast, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame, amelyek sütiket helyezhetnek el. Az ilyen sütiket elutasíthatja a www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon. A LinkedIn érvényes adatvédelmi rendelkezéseit megtekintheti a www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon. A LinkedIn sütikre vonatkozó irányelvei megtekinthetők a www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon.

24. A Xing alkalmazására és felhasználására vonatkozó, adatvédelmi rendelkezések

Szeretnénk itt tájékoztatni Önt a személyes adatok Xing megosztás gomb funkcióval történő kezeléséről.

Ezen az oldalon a Xing megosztás gombot alkalmazzuk. Az internetes oldal megnyitásakor a böngészője gyorsan létrehoz egy kapcsolatot a XING szervereivel, amelyek végrehajtják a XING megosztás gomb funkciókat (főként a számlálóérték számítását/kijelzését). A XING nem tárol személyes adatokat Önről az internetes oldal megnyitásával. A XING főként nem tárol IP-címet. A sütik XING megosztás gombbal összefüggésben történő alkalmazásával nem kerül sor felhasználói viselkedésének kiértékelésére. A XING megosztás gombra vonatkozó, mindenkor aktuális adatvédelmi információkat és kiegészítő információkat ezen az oldalon tekinthet meg:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

25. A YouTube alkalmazására és felhasználására vonatkozó, adatvédelmi rendelkezések

Ezen az internetes oldalon a felelős adatkezelő integrálta a YouTube komponenseit. A YouTube olyan internetes videomegosztó portál, amely lehetővé teszi a videókat közzétevők számára videoklippek ingyenes feltöltését és más felhasználóknak ezek ugyancsak ingyenes megtekintését, értékelését és kommentelését. A YouTube engedélyezi bármilyen fajta videó közzétételét, ezáltal teljes film- és tévéadások, de zenevideók, trailerek vagy a felhasználók által készített videók is megtekinthetők az internetes portálon.

A YouTube-ot működtető társaság a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA egyik leányvállalata.

Az adatkezelő által működtetett és YouTube komponenst (YouTube videót) tartalmazó internetes oldal egyes oldalainak minden egyes megnyitásával a mindenkori YouTube komponens által automatikusan kezdeményezi az internetes böngésző az érintett személy informatikai rendszerében a megfelelő YouTube komponens bemutatásának letöltését a YouTube-ról. A YouTube-ra vonatkozó, további információkat megtekintheti a www.youtube.com/yt/about/de/ oldalon. A YouTube és Google a műszaki eljárás keretében tájékoztatást kap arról, hogy internetes oldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja meg az érintett személy.

Amennyiben az érintett személy egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube oldalára, a YouTube a YouTube videót tartalmazó internetes oldalunk megnyitásával felismeri, hogy internetes oldalunk melyik konkrét aloldalát látogatja meg az érintett személy. A YouTube és a Google összegyűjti ezeket az információkat, és hozzárendeli az érintett személy mindenkori YouTube fiókjához.

A YouTube és a Google mindig tájékoztatást kap a YouTube komponensen keresztül arról, hogy az érintett személy meglátogatta internetes oldalunkat, ha az érintett személy internetes oldalunk megnyitásának időpontjában egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-ra; ez attól független megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e egy YouTube videóra. Ha az érintett személy nem kívánja az információk ilyen jellegű továbbítását a YouTube-nak és a Google-nak, akkor megakadályozhatja a továbbítást azáltal, hogy internetes oldalunk megnyitása előtt kijelentkezik YouTube fiókjából.

A YouTube által közzétett adatvédelmi rendelkezések, amelyek megtekinthetők a www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oldalon, tájékoztatást adnak a személyes adatok YouTube és Google által végzett gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról.

26. Vimeo

Ez a weboldal a Vimeo videoportál pluginjait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Amikor Ön meglátogatja valamelyik Vimeo videóval rendelkező oldalunkat, kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel. Közben a Vimeo szervere tájékoztatást kap arról, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Emellett a Vimeo megkapja az Ön IP-címét. Ez akkor is érvényes, ha Ön nincs bejelentkezve a Vimeóra, vagy ha nincs fiókja a Vimeónál. A Vimeo által gyűjtött információk a Vimeo USA-ban található szerverére továbbítódnak. Ha Ön bejelentkezett a Vimeo fiókjába, akkor lehetővé teszi a Vimeo számára, hogy böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja oly módon, hogy kijelentkezik Vimeo-fiókjából. A Vimeo sütiket vagy hasonló eszközazonosító technológiákat (pl. device-fingerprinting) használ a weboldal látogatóinak felismerésére. A Vimeo használata online szolgáltatásunk vonzó bemutatása érdekében történik. Ez az európai általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikk (1) bek. f) pont értelmében jogos érdeknek minősül. Ha a megfelelő hozzájárulás lekérdezése megtörtént, az adatkezelés kizárólag az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont és a telekommunikációs-telemédia adatvédelmi törvény (TTDSG) 25. cikk (1) bek. alapján valósul meg, amennyiben a hozzájárulás kiterjed a TTDSG értelmében a sütik tárolására vagy a felhasználó végkészülékében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. device-fingerprinting). A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság általános szerződési feltételei és a Vimeo közlése szerint "jogos üzleti érdekek" alapján történik. A részletek itt találhatók: https://vimeo.com/privacy. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Vimeo adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://vimeo.com/privacy

27. Webfont tracking

Milyen információkat gyűjtünk Önről?

Ha Ön hozzáfér honlapunkhoz, aktiválódik egy webfont tracking szkript, amelynek során az azonosító (névtelenítve) továbbítódik a Monotype GmbH-nak. Sor kerül az IP-cím továbbítására, hogy számláljuk az oldal megnyitását a webfont szolgáltatóval történő elszámolásunkhoz, és hogy megakadályozzuk a Webfont szoftver (európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. f) betű) illegális felhasználását. Az IP-cím azonban nem továbbítódik hozzánk, nem tároljuk azt, és harmadik szolgáltatónk nem kezeli azt más módon.

Hogyan használja fel a webfont szolgáltató az Öntől általunk begyűjtött információkat? A szolgáltató 30 napig titkosított naplófájlokban tárolja a névtelenített webfont projektazonosító számokat ezekkel az adatokkal együtt, hogy extrahálja az oldalmegnyitások havi számát. Az oldalmegnyitások számának extrahálása és tárolása után törlődnek a naplófájlok. A webfont szolgáltatóra vonatkozó, további információkat megtalálja itt: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy  

28. A Google web fontok alkalmazására és felhasználására vonatkozó, adatvédelmi rendelkezések

A weboldalon külső betűtípusokat, úgynevezett Google web fontokat alkalmazunk.  A Google Fonts a Google Inc. ("Google”) szolgáltatása. A web fontok megjelenítésére úgy kerül sor, hogy a böngésző egy szerverhez, általában a Google USA-ban lévő szerveréhez csatlakozik. Így továbbítódik a szerverhez, hogy melyik internetes oldalunkat látogatta meg. A Google eltárolja az internetes oldalak látogatója végkészülékén lévő böngésző IP-címét is. Részletes információkat a Google adatvédelmi tudnivalóiban talál, amelyeket itt nyithat meg:

https://fonts.google.com/about

https://policies.google.com/privacy?hl=de

29. A Google Térkép alkalmazására és felhasználására vonatkozó, adatvédelmi rendelkezések

Internetes megjelenésünkben a Google Térképet használjuk telephelyünk megjelenítésére. Ez a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, a továbbiakban csak „Google“ szolgáltatása.

Az EU-US adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvány révén („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garantálja a Google, hogy az EU adatvédelmi előírásait az adatok USA-ban történő kezelése során is betartják.

Internetes oldalunk megnyitásakor kapcsolat jön létre az USA-ban lévő Google-szerverrel, hogy lehetővé váljon bizonyos betűk internetes oldalunkon történő megjelenítése.

Ha Ön megnyitja az internetes oldalunkba integrált Google Térkép komponenst, a Google az internetes böngészőn keresztül elment egy sütit a végkészülékére. Telephelyünk megjelenítéséhez és az útvonalleírás elkészítéséhez kezeljük felhasználói beállításait és adatait. Ennek során nem zárhatjuk ki, hogy a Google USA-beli szervert alkalmaz.

Jogszabályi alap az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Jogos érdekünk internetes oldalunk működésének optimalizálása.

A Google-lal így létrehozott kapcsolat által a Google meghatározhatja, melyik weboldalról érkezett az Ön kérése, és melyik IP-címre kell továbbítani az útvonalleírást.

Amennyiben Ön nem ért egyet az adatkezeléssel, internetes böngészője megfelelő beállításai által megakadályozhatja a sütik telepítését. Az erre vonatkozó részleteket megtalálja fent a „Sütik” pont alatt.

Továbbá a Google Térkép, valamint a Google Térképen keresztül kapott információk felhasználása a Google Használati Feltételek szerint https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de és a Google Térkép Üzleti Feltételei https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html szerint történik.

Ezenkívül a Google a https://adssettings.google.com/authenticated és https://policies.google.com/privacy oldalon további tájékoztatást kínál.

30. Az adatkezelés jogalapja:

Az európai általános adatvédelmi rendelet 6. I cikk a) betű jelenti vállalkozásunk számára az adatkezelési műveletek jogalapját, amelyek során beszerezzük a meghatározott adatkezelési célhoz szükséges hozzájárulást. Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek szerződő fele az érintett személy, ahogyan ez a helyzet például olyan adatkezelési műveleteknél, amelyek áruk szállításához vagy egyéb szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges, akkor az adatkezelés alapja az európai általános adatvédelmi rendelet 6. I cikk b) betű.  Ugyanez vonatkozik olyan adatkezelési műveletekre is, amelyek előszerződési intézkedések végrehajtásához szükségesek, mint például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatkérések esetén. Ha vállalkozásunkra olyan jogi kötelezettség érvényes, amely által szükségessé válik személyes adatok kezelése, mint például az adójogi kötelezettségek teljesítése, akkor az adatkezelés alapja az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja. Ritka esetben szükséges lehet a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt.

Ilyen eset lenne, ha egy látogató megsérülne üzemünkben, és emiatt nevét, életkorát, egészségpénztári adatait vagy egyéb létfontosságú információkat tovább kellene adni egy orvosnak, kórháznak vagy egyéb harmadik félnek. Ekkor az adatkezelés alapja az európai általános adatvédelmi rendelet 6. I cikk d) pont. Végezetül az adatkezelési műveletek alapja az európai általános adatvédelmi rendelet 6. I cikk f) pont. Ez a jogalapja azon adatkezelési műveleteknek, amelyekre a fenti jogalapok egyike sem terjed ki, ha az adatkezelés vállalkozásunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelmében szükséges, amennyiben nem élveznek elsőbbséget az érintett személyek érdekei, alapjogai és alapszabadságai. Az ilyen adatkezelési műveletek ezért számunkra főként azért megengedettek, mert ezeket az európai törvényhozó külön megemlíti. Az európai törvényhozó ennyiben azt a felfogást képviselte, hogy jogos érdek tehető fel, ha az érintett személy az adatkezelő egy ügyfele (európai általános adatvédelmi rendelet 47. alap 2. mondat).

31. Az adatkezelő vagy harmadik fél adatkezeléshez fűződő jogos érdeke

Ha a személyes adatok kezelése az európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontján alapul, jogos érdekünk az üzleti tevékenység gyakorlása összes munkatársunk és tagunk jólétének javára.

32. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritérium a mindenkori törvényi megőrzési határidő. A határidő lejárta után rutinszerűen törlődnek a megfelelő adatok, amennyiben azokra már nincsen szükség a szerződésteljesítéshez vagy a szerződés létrehozásához.

33. Törvényi vagy szerződéses előírások a személyes adatok rendelkezésre bocsátásához; a szerződéskötés szükségessége

Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása részben törvényileg előírt (pl. adóelőírások) vagy szerződéses szabályozásokból (pl. a szerződő félre vonatkozó adatokból) következik. Olykor szükséges lehet a szerződéskötéshez, hogy az érintett személy olyan személyes adatokat bocsásson a rendelkezésünkre, amelyeket a továbbiakban nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett személy például köteles személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátani, ha vállalkozásunk szerződést köt vele. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása elmulasztásának következménye lehet, hogy a szerződést az érintett személlyel nem lehet megkötni. A személyes adatok érintett személy általi rendelkezésre bocsátása előtt az érintett személynek egyik munkatársunkhoz kell fordulnia. Munkatársunk tájékoztatja az érintett személyt az egyes eset vonatkozásában arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

34. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelősségtudatos vállalkozásként eltekintünk az automatikus döntéshozataltól vagy a profilalkotástól.

Lüdenscheid, 2022. decemberben aktualizálva

Megjegyzés: Az összes megjelölés érvényes valamennyi nemre.

35. A SalesViewer® technológia használata

Ezen a weboldalon a SalesViewer® GmbH SalesViewer® technológiájával, a weboldal üzemeltetőjének jogos érdekei alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), adatok kerülnek gyűjtésre és tárolásra marketinges, piackutatási és optimalizálási célokból.

Ehhez egy javascript alapú kód kerül alkalmazásra, amely a céges adatok gyűjtését és a megfelelő használatot szolgálja. Az ezzel a technológiával gyűjtött adatok egy visszafejthetetlen egyirányú funkcióval (ún. hashinggel) kerülnek titkosításra. Az adatok közvetlenül pszeudonimizálásra kerülnek és ezen weboldal felhasználóinak személyes azonosítására nem használják fel azokat.

Az adatok gyűjtése és tárolása jövőbeli hatállyal bármikor visszavonható, ha erre az ITT linkre kattint, hogy a SalesViewer® ezen weboldalon belüli jövőbeli adatgyűjtését megakadályozza. Ezáltal ehhez a weboldalhoz egy opt-out cookie kerül elhelyezésre az Ön készülékén. Ha ebben a böngészőben törli a cookie-kat, akkor ismét rá kell kattintania erre a linkre.

Mann streicht eine Wand
Job finden
Jobbörse

Tausende Jobchancen erwarten Dich – finde Deine neue Stelle!

Lachende Frau
Deine Vorteile
Deine Vorteile

Deine Vorteile bei persona service auf einen Blick: von Branchenzuschlägen über Arbeitsschutz zu Weiterbildungen.

Jobmöglichkeiten
Nutze Deine Jobmöglichkeiten bei persona service!

Lerne Deine vielfältigen Möglichkeiten bei persona service kennen.

Bewerberin persona service
Bei uns bewerben
Bei persona service bewerben

Erfahre mehr darüber, wie eine Bewerbung bei persona service abläuft!

Mann mit Headset für Kontakt
Niederlassungen & Kontakt
Niederlassungen & Kontakt

Nehmen Sie unkompliziert Kontakt zu uns auf!

Kapcsolat
Elnézését kérjük, de nem sikerült megtalálnunk Önt Segítsen nekünk megtalálni a megfelelõ telephelyet
Más telephely keresése
© 2024 persona service AG & Co. KG
Minden jog fenntartva