Cieszymy się z Państwa odwiedzin na tej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Czujemy na sobie dużą odpowiedzialność, w związku z czym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Z tego względu przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych przy przetwarzaniu Państwa danych jest dla nas oczywistością. Chcemy, aby odwiedziny na naszej stronie internetowej były bezpieczne i wiązały się z pełnym komfortem.

Korzystanie ze stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak jeśli osoba, której dane dotyczą, będzie chciała skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa dostępnych z poziomu strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie istnieje podstawa prawna przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail albo numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, każdorazowo odbywa się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz właściwymi przepisami dot. ochrony danych, obowiązującymi w danym kraju. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo chciałoby poinformować wszystkich użytkowników o rodzaju i zakresie gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o celu tych działań. Ponadto w oświadczeniu o ochronie danych osoby, których dane dotyczą, będą mogły zapoznać się z przysługującymi im uprawnieniami.

Jako administrator wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne zapewniające możliwie pełną ochronę danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Mimo to transmisja danych oparta na połączeniu internetowym co do zasady może być niedoskonała, przez co nie można zapewnić absolutnego bezpieczeństwa. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane także inną drogą, na przykład telefonicznie.

1. Definicje pojęć

W naszym oświadczeniu o ochronie danych wykorzystaliśmy terminologię zastosowaną przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe w odbiorze i zrozumiałe dla wszystkich odbiorców, w tym naszych klientów, partnerów biznesowych, kandydatów na stanowiska pracy oraz pracowników. Aby zapewnić te standardy, chcielibyśmy na wstępie wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych użyliśmy między innymi następujących pojęć:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w dalszej części jako „osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator albo administrator danych

Administrator albo administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych przepisów ustawowych dot. ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych postanowień związanych z ochroną danych jest:

persona service AG & Co. KG

Freisenbergstraße 31

58513 Lüdenscheid

Niemcy

Tel.: +49 (2351) 950-0

E-mail: kunde@persona.de

Strona internetowa: www.persona.de

3. Adres inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych powołanego u administratora danych to:

persona service AG & Co. KG

Centrum kompetencyjne – ochrona danych

Freisenbergstraße 31

58513 Lüdenscheid

Niemcy

Tel.: +49 (2351) 950-0

E-mail: datenschutz@persona.de

Strona internetowa: www.persona.de

Każda osoba, której dane dotyczą, w razie jakichkolwiek pytań czy sugestii może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

4. Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej dla celów marketingowych, częściowo w formie zanonimizowanej albo pseudonimizowanej, gromadzone i przechowywane są informacje o sposobie korzystania za strony przez odwiedzających. Zapisywanie tych danych odbywa się z wykorzystaniem plików tekstowych cookies, przechowywanych na Państwa komputerach. W ten sposób można przykładowo sprawdzić, za pomocą jakiej przeglądarki i/albo z jakiego miejsca wywołano naszą stronę internetową. Zgromadzone dane w żadnym wypadku nie pozwalają na osobiste zidentyfikowanie poszczególnych osób odwiedzających stronę internetową. Dane gromadzone na naszej stronie internetowej są wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty online. Inne wykorzystanie danych albo przekazanie ich stronie trzeciej wymaga Państwa wyraźnej zgody.

W zależności od danej funkcji i celu wykorzystania pliki cookies można podzielić na następujące kategorie: bezwzględnie konieczne pliki cookies, pliki cookies usprawniające działanie witryny oraz funkcjonalne pliki cookies.

a) bezwzględnie konieczne pliki cookies

Bezwzględnie konieczne pliki cookies umożliwiają sprawne działanie naszej strony internetowej. Zapewniają one funkcje, które są Państwu (jako użytkownikom) niezbędne do obsługi strony.

b) funkcjonalne pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają zapisywanie danych wprowadzonych podczas odwiedzin na stronie (np. wybór miejscowości podczas szukania pracy), a przez to oferowanie zoptymalizowanych, spersonalizowanych funkcji. Ponadto funkcjonalne pliki cookies pozwalają przykładowo odtwarzać filmy wideo. Gromadzone są jedynie zanonimizowane informacje. Za ich pomocą nie można monitorować Państwa aktywności poza naszą stroną internetową.

c) pliki cookies usprawniające działanie witryny

Pliki cookies usprawniające działanie witryny są wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, na przykład o tym, jakie strony są najczęściej odwiedzane albo czy doszło do wygenerowania komunikatów o błędach. Te informacje to anonimowe dane zbiorcze. Pliki cookies usprawniające działanie witryny są wykorzystywane wyłącznie do poprawienia działania naszej strony internetowej i zoptymalizowania z myślą o użytkownikach.

Mogą Państwo dostosować oraz ograniczyć wykorzystywanie plików cookies oraz analizę Państwa korzystania ze strony internetowej, a także wyrazić sprzeciw wobec tych działań. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać tymi parametrami w ustawieniach powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych:

• Google Chrome: należy kliknąć symbol kłódki (w przypadku stron z certyfikatem SSL) albo symbol informacji (i) obok wiersza adresu w górnym obszarze strony.

• Firefox: należy kliknąć symbol z „trzema kreskami” obok adresu strony internetowej, znajdujący się w prawym górnym obszarze. Z poziomu okna dialogowego należy przejść do „Opcje”. Opcje zarządzania plikami cookies znajdują się pod „Prywatność i bezpieczeństwo”.

• Internet Explorer: w górnym obszarze należy wybrać przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”. Teraz należy kliknąć zakładkę „Prywatność” i pod ustawieniami wybrać punkt „Zaawansowane” z opcjami zarządzania plikami cookies.

Aby zapoznać się z ustawieniami plików cookies mającymi zastosowanie do tej strony internetowej i zmienić je, należy kliknąć tutaj.

5. Facebook Custom Audience

Ponadto strona internetowa wykorzystuje usługę remarketingu „Custom Audiences” (niestandardowi odbiorcy) oferowaną przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook”). Dzięki tej usłudze podczas odwiedzania mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy inne portale wykorzystujące tę usługę, użytkownikom strony internetowej mogą być wyświetlane reklamy związane z ich zainteresowaniami („reklamy na Facebooku”). Tym samym chcemy zrealizować nasze założenie, by wyświetlać Państwu reklamy, które mogą być dla Państwa interesujące, a tym samym sprawić, by nasza strona internetowa była ciekawsza.

Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe takie jak Facebook Pixels Państwa przeglądarka internetowa automatycznie nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone przez Facebook poprzez zastosowanie tego narzędzia, a także zgodnie ze stanem naszej wiedzy informujemy, że: w wyniku zastosowania Facebook Custom Audience Facebook otrzyma informację o tym, że odwiedzili Państwo określoną witrynę należącą do nas albo kliknęli stworzoną przez nas reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani do jakiejkolwiek usługi oferowanej przez Facebook, Facebook będzie mógł przyporządkować odwiedziny do Państwa konta. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani albo zalogowani w portalu Facebook, istnieje możliwość, że usługodawca uzyska wgląd do Państwa adresu IP oraz innych cech identyfikacyjnych i zapisze je.

Dezaktywacja funkcji „Facebook Custom Audiences” jest możliwa [tutaj], a dla zalogowanych użytkowników pod adresem www.facebook.com/settings/.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Facebook znajduje się pod adresem www.facebook.com/about/privacy.

6. LinkedIn Insight Tag

Dodatkowo na naszej stronie korzystamy z tzw. śledzenia konwersji z użyciem LinkedIn Insights Tag, narzędzia dostarczanego przez LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. W tym celu na naszych stronach zintegrowaliśmy LinkedIn Insight Tag, a na urządzeniach końcowych użytkowników zapisujemy pliki Cookie. W ten sposób LinkedIn uzyskuje informacje o wizycie Państwa na naszej stronie internetowej, przy czym zapisywany jest również Państwa adres IP. Ponadto zapisywane są stemple czasowe i informacje o zdarzeniach, takich jak wywołania strony. Umożliwia nam to statystyczną analizę korzystania z naszej strony internetowej w celu wprowadzania ciągłych optymalizacji. W ten sposób np. dowiadujemy się, dzięki której reklamie LinkedIn albo interakcji na portalu LinkedIn trafili Państwo na naszą stronę. Pozwala nam to lepiej dobierać opcje wyświetlania naszych reklam.

Więcej informacji o śledzeniu konwersji można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht Należy pamiętać, że dane mogą być przechowywane i przetwarzane przez LinkedIn, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a LinkedIn może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Mogą Państwo zablokować analizę swoich zachowań przez LinkedIn oraz wyświetlanie zaleceń opartych na zainteresowaniach pod adresem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

7. Rejestrowanie ogólnych danych i informacji

Wraz z każdym wywołaniem strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, albo zautomatyzowany system, nasza strona rejestruje zestaw ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach rejestru serwera. Gromadzone są następujące informacje: (1) rodzaj zastosowanej przeglądarki oraz wersja, (2) system operacyjny urządzenia uzyskującego dostęp, (3) strona internetowa, z której urządzenie uzyskujące dostęp przeszło do naszej strony internetowej (tzw. strona odsyłająca), (4) podstrony naszej strony internetowej wywołane przez urządzenie uzyskujące dostęp, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych urządzenia uzyskującego dostęp oraz (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą do neutralizowania niebezpieczeństwa w razie ataków na nasze systemy informatyczne.

W przypadku wykorzystania tych ogólnych danych i informacji nie łączymy ich w żaden sposób z osobą, której dane dotyczą. Przeciwnie, te informacje są potrzebne, aby (1) zapewnić prawidłowy dostęp do treści znajdujących się na naszej stronie internetowej, (2) zoptymalizować treści naszej strony internetowej oraz adekwatnie dostosować reklamy, (3) zapewnić stałą sprawność naszych systemów informatycznych oraz infrastruktury naszej strony internetowej, a także aby (4) w razie cyberataku przekazać organom ścigania informacje wymagane do wyjaśnienia sprawy. W związku z powyższym te dane i informacje gromadzone w formie anonimowej są analizowane pod względem statystycznym, a także z myślą o zwiększeniu ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, tak aby ostatecznie osiągnąć optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Zanonimizowane dane plików rejestru serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

8. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, może zarejestrować się na stronie internetowej administratora danych, podając swoje dane osobowe. Rodzaj danych osobowych przekazywanych przy tym administratorowi danych zależy od pól znajdujących się na ekranie wykorzystywanym przy rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie z myślą o użytku wewnętrznym u administratora danych oraz do celów własnych. Administrator danych może zlecić przekazanie danych jednemu albo większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład przedsiębiorstwu zajmującemu się dostawami przesyłek. Podmiot przetwarzający również wykorzysta dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych, które można przypisać także administratorowi danych.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora danych zapisywany jest adres IP osoby, której dane dotyczą, nadawany przez dostawcę usług internetowych, a także data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się przy założeniu, że wyłącznie w ten sposób możemy zapobiec nadużyciom w korzystaniu z naszych usług. Ponadto w razie potrzeby te dane pozwolą nam na wyjaśnienie sprawy w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa administratora danych. Co do zasady nie odbywa się przekazywanie tych danych stronie trzeciej, o ile nie wiąże nas ustawowy obowiązek ich przekazania albo o ile przekazanie nie pomogłoby w wyjaśnieniu sprawy.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, podczas której dobrowolnie zostają podane dane osobowe, pozwala administratorowi danych na oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści albo usług, które ze względu na naturę rzeczy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zlecić zmianę albo całkowite usunięcie danych osobowych podanych podczas rejestracji z zasobów pamięci administratora danych.

Administrator danych na prośbę osoby, której dane dotyczą, w każdym momencie udzieli jej informacji na temat tego, jakie dane osobowe jej dotyczące są przechowywane. Ponadto po otrzymaniu prośby albo adekwatnej informacji administrator danych sprostuje albo usunie dane osobowe osoby, której dane dotyczą, o ile nie stoją temu na przeszkodzie żadne ustawowe obowiązki przechowywania. W tym zakresie wszyscy pracownicy administratora danych są do dyspozycji osoby, której dane dotyczą.

9. Subskrypcja naszego newslettera

Na naszej stronie internetowej użytkownicy mogą zasubskrybować newsletter tworzony przez nasze przedsiębiorstwo. Rodzaj danych osobowych przekazywanych administratorowi danych przy subskrypcji newslettera zależy od pól znajdujących się na ekranie wykorzystanym do tego celu.

W regularnych odstępach czasu w postaci newslettera informujemy naszych klientów i partnerów biznesowych o ofertach przedsiębiorstwa. Osoba, której dane dotyczą, może otrzymać newsletter naszego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że (1) osoba ta posiada prawidłowy adres e-mail oraz (2) zasubskrybuje newsletter. Ze względów prawnych na adres e-mail po raz pierwszy podany przy subskrypcji newslettera zostanie przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca rejestrację, zgodnie z procedurą double-opt-in. Ta wiadomość e-mail potwierdzająca rejestrację ma za zadanie zweryfikować, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, rzeczywiście wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Przy subskrypcji newslettera zapisujemy ponadto adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych systemowi komputerowemu wykorzystanemu do zasubskrybowania newslettera przez osobę, której dane dotyczą, a także datę i godzinę subskrypcji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby w przyszłości wykryć (potencjalne) nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, a tym samym służy prawnemu zabezpieczeniu interesów administratora danych.

Dane osobowe rejestrowane podczas subskrypcji newslettera są wykorzystywane wyłącznie do rozsyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą otrzymać informacje e-mailem, o ile jest to potrzebne dla realizacji usługi newslettera albo powiązanej z tym subskrypcji, tak jak ma to miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera albo w razie zmiany warunków technicznych. W ramach realizacji usługi newslettera nie odbywa się przekazywanie zgromadzonych danych osobowych stronie trzeciej. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której na potrzeby wysyłki newslettera udzieliła dana osoba, może zostać w dowolnym momencie wycofana. W celu wycofania zgody można skorzystać z linka umieszczonego w każdej wiadomości z newsletterem. Ponadto istnieje możliwość wyrejestrowania się w dowolnej chwili z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych albo poinformowania o tym administratora danych w inny sposób.

10. Śledzenie kampanii newsletterowej

Nasz newsletter zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowy element graficzny dodawany do wiadomości e-mail rozsyłanych w formacie HTML, umożliwiający zapis plików rejestru oraz ich analizę. Dzięki temu możliwa jest statystyczna analiza powodzenia albo niepowodzenia kampanii marketingowych prowadzonych online. Dodany piksel śledzący umożliwia nam stwierdzenie, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki znajdujące się w wiadomości zostały wywołane.

Dane osobowe gromadzone z wykorzystaniem pikseli śledzących dodawanych do newslettera są przechowywane i analizowane przez administratora danych w celu optymalizacji rozsyłania newslettera i lepszego dopasowania przyszłych wiadomości do zainteresowań osób, których dane dotyczą. Nie odbywa się przekazywanie tych danych osobowych stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania w każdym momencie oświadczenia o zgodzie udzielonego w ramach procedury double-opt-in. Po wycofaniu zgody administrator danych usunie odnośne dane osobowe. Anulowanie subskrypcji newslettera traktujemy jako wycofanie zgody.

11. Możliwości kontaktu zapewniane przez stronę internetową

Z uwagi na przepisy ustawowe na naszej stronie internetowej znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, nawiążę kontakt z administratorem danych poprzez e-mail albo formularz kontaktowy, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi danych przez osobę, której dane dotyczą, zostaną zapisane na potrzeby odpowiedzi na wiadomość albo nawiązania kontaktu z tą osobą. Nie odbywa się przekazywanie tych danych osobowych stronom trzecim.

12. Rutynowe usuwanie danych oraz uniemożliwianie dostępu do danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania albo do upłynięcia czasu określonego w ustawach lub przepisach sporządzonych przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia albo przez innego ustawodawcę, którego akty prawne są wiążące dla administratora danych.

Jeśli odpadnie cel przechowywania albo upłynie okres określony przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia albo właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną usunięte albo dostęp do nich zostanie zablokowany w ramach rutynowych działań i odpowiednio do przepisów ustawowych.

13. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

a) prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

b) prawo do dostępu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnego dostępu do dotyczących jej danych osobowych przechowywanych przez administratora danych oraz do otrzymania kopii uzyskanych informacji. Ponadto organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia przyznały osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania następujących informacji:

• cele przetwarzania.

• kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu.

• odbiorcy albo kategorie odbiorców, którym ujawniono dane osobowe albo którym dane zostaną dopiero ujawnione; w szczególności dotyczy to odbiorców z państw trzecich albo organizacji międzynarodowych.

• w razie możliwości planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, albo, jeśli nie jest to możliwe, kryteria umożliwiające ustalenie tego okresu.

• istnienie prawa do sprostowania albo usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania przez administratora albo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

• istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego.

• jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje dotyczące źródła pochodzenia danych.

• istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem w myśl art. 22 ust. 1 oraz 4 RODO oraz – przynajmniej w tych wypadkach – istotne informacje o zasadach podejmowania decyzji oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państw trzecich albo organizacji międzynarodowych. Jeśli tak jest, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zabezpieczeniach podejmowanych w związku z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa do uzyskania informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

c) prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej, nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania – także poprzez uzupełniające oświadczenie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa do sprostowania danych, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

d) prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia do żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile zachodzi jedna z poniższych przyczyn, a przetwarzanie nie jest niezbędne:

• dane osobowe zostały zebrane albo przetworzone w inny sposób do celów, do których już nie są potrzebne.

• osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO, a nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.

• osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych w myśl art. 21 ust. 1 RODO, a nie istnieją żadne prawnie uzasadnione interesy o nadrzędnym charakterze, mogące być podstawą przetwarzania, albo osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania w myśl art. 21 ust. 2 RODO.

• dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

• usunięcie danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego albo prawa ustanowionego w państwie członkowskim, które jest wiążące dla administratora.

• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Nasz pracownik zleci niezwłoczne spełnienie prośby o usunięcie danych.

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe, a nasze przedsiębiorstwo jako administrator w myśl art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmiemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne. W danym przypadku nasz pracownik zleci wszystkie konieczne czynności.

e) prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli spełniono jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa do żądania ograniczenia przetwarzania przechowywanych przez nas danych osobowych, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Nasi pracownicy zlecą ograniczenie przetwarzania danych.

f) prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi. Ponadto osoba ta ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO albo na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, przekazanego administratorowi danych.

Ponadto przy skorzystaniu z prawa do przenoszenia danych na gruncie art. 20 ust. 1 RODO o ile jest to technicznie możliwe, osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo do spowodowania, by dane osobowe zostały przesłane przez jednego administratora bezpośrednio innemu administratorowi, pod warunkiem, że nie spowoduje to ingerencji w prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z jednym z naszych pracowników.

g) prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e albo f RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Dotyczy to również profilowania odbywającego się na podstawie tych przepisów.

W razie wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych przez persona service AG & Co. KG na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy przetwarzać danych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do nas. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE.

h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej stanowiące dyrektywy i rozporządzenia prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeśli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem albo (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wdrożymy właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zadecyduje o skorzystaniu z praw powiązanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

i) prawo do wycofania zgody związanej z ochroną danych osobowych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez organy Unii Europejskiej wydające dyrektywy i rozporządzenia do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zadecyduje o skorzystaniu z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

14. Ochrona danych w odniesieniu do podań o pracę oraz procesu rekrutacyjnego

Administrator danych rejestruje i przetwarza dane osobowe kandydatów na stanowisko pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych może odbywać się także w formie elektronicznej. Ma to miejsce w szczególności wówczas, gdy kandydat przekazuje administratorowi danych odpowiednie dokumenty aplikacyjne kanałem elektronicznym, takim jak e-mail czy formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie internetowej.

Na potrzeby przetworzenia podania persona service za pomocą oprogramowania „HR4YOU” służącego do zarządzania procesem rekrutacyjnym gromadzi i przetwarza wszystkie informacje i dokumenty przekazane ustnie oraz pisemnie w ramach procesu rekrutacyjnego, a także dające się wywnioskować..

Jeśli administrator danych zawrze umowę o zatrudnienie z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane na potrzeby nawiązania i utrzymania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli administrator danych nie zawrze umowy o zatrudnienie z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu tygodni od przekazania decyzji odmownej, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z pozostałymi prawnie uzasadnionymi interesami administratora danych. Pozostałe prawnie uzasadnione interesy w tym znaczeniu to na przykład obowiązek wykazania niedopuszczenia się dyskryminacji w postępowaniu toczącym się na podstawie niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z procesem rekrutacyjnym znajduje się tutaj.

15. Gromadzenie danych z podań poprzez formularz kontaktowy

Każda zainteresowana osoba ma możliwość złożenia podania o pracę na danym stanowisku za pośrednictwem formularza kontaktowego pod poszczególnymi ogłoszeniami. W ramach podstawowego nawiązania kontaktu, kandydat wypełnia formularz na stronie internetowej celem jednoznacznej identyfikacji w procesie (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, tekst dowolny). Przed wysłaniem danych osobowych osoba zainteresowana, zaznaczając odpowiednie pole potwierdza, że service AG & Co. KG przysługuje prawo zapisywania danych dla potrzeb procesu rekrutacji i że spółce wolno skontaktować się z daną osobą. Nie odbywa się przekazywanie tych danych osobowych stronom trzecim.

16. Postanowienia o ochronie danych w zakresie zastosowania i wykorzystania usług etracker

Administrator tej strony internetowej wykorzystuje usługi etracker GmbH, z siedzibą w Hamburgu, Niemcy (www.etracker.com) w celu analizy danych o użytkowaniu. Standardowo etracker nie stosuje plików cookies. Po udzieleniu wyraźnej zgody na stosowanie plików cookies służących do analizy, zostaną użyte pliki cookies umożliwiające statystyczną analizę wykorzystania tej strony internetowej przez odwiedzających oraz wyświetlanie treści lub reklam dostosowanych do sposobu korzystania. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies stosowane przez etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane utworzone przez etracker są przetwarzane i przechowywane na zlecenie administratora tej strony internetowej wyłącznie na terenie Niemiec, a tym samym procesy te podlegają surowym niemieckim i europejskim ustawom oraz normom z zakresu ochrony danych. Przedsiębiorstwo etracker zostało skontrolowane pod tym względem przez niezależny podmiot oraz posiada certyfikację i znak jakości ePrivacyseal świadczący o wysokich standardach ochrony danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem w myśl RODO jest optymalizacja naszej oferty oraz obecności w internecie. Ze względu na to, że przykładamy dużą wagę do prywatności osób odwiedzających naszą stronę, dane umożliwiające powiązanie z konkretną osobą, takie jak adres IP oraz identyfikatory logowania i urządzenia zostają zanonimizowane i spseudonimizowane w najwcześniejszym możliwym momencie. Nie odbywa się inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi ani przekazywanie stronom trzecim.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wyżej wymienionego przetwarzania danych. Brak zgody nie ma negatywnych konsekwencji.

Dane dotyczące moich wizyt na stronie są uwzględniane w analizie internetowej.

Dane dotyczące moich wizyt na stronie są uwzględniane w analizie internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych zapewnianej przez etracker znajduje się tutaj.

Jeśli aktywowałeś w swojej przeglądarce funkcję „Do Not Track” („nie śledź”), nie otrzymamy od Ciebie żadnych danych dotyczących odwiedzin na stronie.

17. Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Usługodawcą jest Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House przy Barrow Street Dublin 4, w Irlandii.

Google Tag Manager to narzędzie, za pomocą którego możemy dodać do naszej strony internetowej narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookies ani nie prowadzi żadnych niezależnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i uruchamiania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji różnych narzędzi ze swoją stroną internetową i zarządzaniu nimi. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach) o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

18. Postanowienia o ochronie danych w zakresie zastosowania i wykorzystania usług Facebook

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje serwisu społecznościowego oferowane przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Poprzez zintegrowane przyciski „Lubię to” (Facebook-Like-Button) można udostępniać treści na portalu społecznościowym Facebook. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 podpunkt 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji oferty strony internetowej. W przypadku wywołania strony z wykorzystaniem zintegrowanego przycisku „Lubię to” co do zasady zostanie nawiązane połączenie między zastosowaną przeglądarką internetową a serwerami Facebook. Aby zapobiec natychmiastowemu nawiązaniu takiego połączenia, na tej stronie internetowej wykorzystujemy rozwiązanie aktywujące transmisję dopiero w chwili naciśnięcia przycisku „Lubię to”. Dopiero przy drugim naciśnięciu przycisku „Lubię to” dane zostaną przekazane do spółki Facebook. Jeśli posiadają Państwo konto Facebook, możliwe jest powiązanie z nim tych danych. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania tych danych do swojego konta Facebook, przed wizytą na naszej stronie należy wylogować się z portalu Facebook i usunąć pliki cookies z przeglądarki internetowej. Spółka Facebook przystąpiła do umowy w sprawie „Privacy Shield” (Tarcza prywatności) zawartej między USA a UE. Więcej informacji o zasadach ochrony danych stosowanych przez Facebook znajduje się pod de-de.facebook.com/privacy/explanation.

19. Postanowienia o ochronie danych w zakresie zastosowania i wykorzystania usług LinkedIn

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej elementy należące do LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowy portal społecznościowy umożliwiający użytkownikom dodawanie do sieci istniejących partnerów biznesowych oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Z serwisu LinkedIn korzysta ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników z ponad 200 krajów. Tym samym LinkedIn jest obecnie największym portalem umożliwiającym nawiązywanie kontaktów biznesowych, a jednocześnie jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółka zarządzająca portalem LinkedIn to LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku spraw dotyczących ochrony danych poza USA właściwym podmiotem jest LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Każde poszczególne wywołanie naszej strony internetowej, na której zintegrowano element LinkedIn (wtyczkę LinkedIn), spowoduje, że przeglądarka internetowa stosowana przez osobę, której dane dotyczą, pobierze odpowiednie przedstawienie graficzne elementu LinkedIn. Więcej informacji o wtyczkach LinkedIn znajduje się pod developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, które konkretnie podstrony naszej witryny zostały odwiedzone przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w LinkedIn, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, podczas całego pobytu na naszej stronie, LinkedIn otrzyma informacje o tym, które konkretnie podstrony naszej witryny zostały odwiedzone przez osobę, której dane dotyczą. Te informacje są gromadzone przez element LinkedIn i przyporządkowywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn należącego do osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, naciśnie przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn należącego do osoby, której dane dotyczą, i zapisze te dane osobowe.

Poprzez element LinkedIn spółka LinkedIn każdorazowo otrzymuje informacje o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, kiedy w momencie wywołania strony internetowej osoba ta była zalogowana w portalu LinkedIn; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, aktywowała element LinkedIn, czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przekazania tych informacji do LinkedIn, może zapobiec mu w ten sposób, że przed wywołaniem naszej strony internetowej wyloguje się ze swojego konta LinkedIn.

Pod adresem www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn zapewnia możliwość dezaktywacji powiadomień e-mail, SMS oraz spersonalizowanych reklam, a także zarządzania ustawieniami reklam. Ponadto LinkedIn korzysta z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua oraz Lotame, którzy mogą wykorzystywać pliki cookies. Sprzeciw wobec stosowania takich plików cookies można wyrazić pod www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Z obowiązującą polityką prywatności LinkedIn można zapoznać się pod adresem www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Z polityką dot. plików cookies LinkedIn można zapoznać się pod adresem www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. Postanowienia o ochronie danych w zakresie zastosowania i wykorzystania usług Xing

W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zastosowaniem przycisku udostępniania XING.

Na tej stronie internetowej stosujemy przycisk udostępniania „XING Share-Button”. W przypadku wywołania tej strony internetowej Państwa przeglądarka na krotką chwilę nawiąże połączenie z serwerami XING, które umożliwi realizację funkcji przycisku „XING Share-Button” (w szczególności obliczenie/wyświetlenie kalkulacji licznika). W wyniku wywołania tej strony internetowej XING nie gromadzi żadnych dotyczących Państwa danych osobowych. W szczególności XING nie zapisuje adresów IP. Poprzez zastosowanie plików cookies nie odbywa się analiza sposobu korzystania w związku z przyciskiem „XING Share-Button”. Aktualne informacje o ochronie danych dot. przycisku „XING Share-Button” oraz uzupełniające informacje znajdują się na tej stronie internetowej:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

21. Postanowienia o ochronie danych w zakresie zastosowania i wykorzystania usług YouTube

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej elementy należące do YouTube. YouTube to internetowy portal z filmami wideo, umożliwiający osobom publikującym bezpłatne przesyłanie filmów wideo, a innym użytkownikom także bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie tych filmów. YouTube pozwala na publikowanie filmów wideo każdego rodzaju, w związku z czym na tym portalu internetowym można oglądać całe filmy i programy telewizyjne, teledyski, zwiastuny czy filmy stworzone przez samych użytkowników.

Spółka zarządzająca portalem YouTube to YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC to spółka zależna Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każde wywołanie danej podstrony tej witryny internetowej, zarządzanej przez administratora danych, na której znajduje się element YouTube (film z serwisu YouTube), powoduje, że dany element YouTube automatycznie wywołuje pobranie przedstawienia graficznego danego elementu YouTube z YouTube przez przeglądarkę internetową na system informatyczny osoby, której dane dotyczą. Więcej informacji dot. serwisu YouTube znajduje się pod www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube oraz Google otrzymują informacje o tym, które konkretnie podstrony naszej witryny zostały odwiedzone przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w YouTube, przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film z YouTube spółka YouTube otrzyma informację o tym, która konkretnie podstrona została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Te informacje są gromadzone przez YouTube i Google oraz przyporządkowywane do danego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

Poprzez element YouTube spółki YouTube i Google każdorazowo otrzymują informacje o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, kiedy w momencie wywołania strony internetowej osoba ta była zalogowana w portalu YouTube; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła film pochodzący z YouTube, czy też nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie tego typu przekazania informacji do YouTube i Google, może zapobiec mu w ten sposób, że przed wywołaniem naszej strony internetowej wyloguje się ze swojego konta YouTube.

W polityce prywatności opublikowanej przez YouTube, dostępnej pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/, znajdują się informacje o rejestrowaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube oraz Google.

22. Śledzenie stosowanych czcionek

Jakie informacje na Państwa temat gromadzimy?

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aktywuje się skrypt śledzący czcionki, który przesyła Państwa (zanonimizowany) identyfikator do Monotype GmbH. Przekazanie tego adresu IP ma miejsce, aby na potrzeby naszych kalkulacji zliczyć wywołania strony za pomocą usługi śledzenia czcionek i zapobiec stosowaniu nielegalnego oprogramowania do czcionek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz zewnętrzny usługodawca nie przekazuje nam tych adresów IP, nie zapisuje ich ani nie przetwarza w jakikolwiek inny sposób.

Jak usługi śledzenia czcionek wykorzystują dotyczące Państwa informacje, które zbieramy? Usługodawca przechowuje zanonimizowany numer identyfikacyjny projektu czcionki przez 30 dni w zaszyfrowanych plikach rejestru zawierających te dane, aby móc określić miesięczną liczbę odwiedzin na stronie. Po określeniu i zapisaniu liczby odwiedzin na stronie pliki rejestru zostają usunięte. Dalsze informacje na temat usługodawcy oferującego śledzenie czcionek znajdują się pod adresem https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy.  

23. Postanowienia o ochronie danych w zakresie zastosowania i wykorzystania usług Google Web Fonts

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy zewnętrzne czcionki, tak zwane Google Web Fonts. Google Fonts to usługa oferowana przez Google Inc. („Google”). Integracja Web Fonts jest możliwa poprzez wywołanie serwera – z reguły serwera należącego do Google i znajdującego się w USA. W ten sposób do serwera zostaje przekazana informacja o odwiedzonych przez Państwa stronach internetowych należących do nas. Google zapisuje także adres IP przeglądarki internetowej urządzenia końcowego należącego do osoby odwiedzającej te strony internetowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Google, dostępnej pod tym adresem:

https://fonts.google.com/about

https://policies.google.com/privacy?hl=de

24. Postanowienia o ochronie danych w zakresie zastosowania i wykorzystania usług Google Maps

W ramach naszej obecności w internecie stosujemy usługi Google Maps w celu przedstawienia naszej siedziby. Chodzi tu o usługę udostępnianą przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w dalszej części określaną jako „Google”.

Poprzez przystąpienie do umowy w sprawie Tarczy prywatności podpisanej między UE a USA („EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google zapewnia, że wytyczne dot. ochrony danych określone przez organy UE będą przestrzegane także podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek w ramach naszej obecności w internecie, przy wywołaniu naszej strony internetowej zostanie nawiązane połączenie z serwerem Google mieszczącym się w USA.

Jeśli wywołają Państwo elementy Google Maps zintegrowane na naszych stronach internetowych, Google poprzez przeglądarkę internetową Google zapisze plik cookie na Państwa urządzeniu końcowym. Aby wskazać lokalizację naszej siedziby oraz stworzyć wytyczne dot. trasy dojazdu, przetwarzamy ustawienia i dane użytkownika. Nie możemy przy tym wykluczyć zastosowania serwera Google znajdującego się na terenie USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności oferowanych w ramach naszej obecności w internecie.

Poprzez tak nawiązane połączenie z Google spółka ma możliwość określić, z jakiej strony zostało przesłane zapytanie i na jaki adres IP należy przekazać wytyczne dot. trasy dojazdu.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie danych, mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookies poprzez dokonanie adekwatnych ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegóły na ten temat znajdują się wyżej, w punkcie „Pliki cookies”.

Ponadto odbywa się wykorzystywanie informacji pozyskanych przez Google Maps oraz za pośrednictwem Google Maps zgodnie z warunkami użytkowania Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de, a także warunkami handlowymi Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google zapewnia więcej informacji na ten temat pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated oraz https://policies.google.com/privacy.

25. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a RODO jest stosowany przez nasze przedsiębiorstwo jako podstawa prawna operacji przetwarzania wszędzie tam, gdzie pozyskujemy zgodę na określone przetwarzanie danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku operacji przetwarzania koniecznych do dostarczenia towarów albo świadczenia usługi czy usługi wzajemnej, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b RODO. Powyższe dotyczy również operacji przetwarzania niezbędnych do realizacji działań przed zawarciem umowy, na przykład w sytuacji zapytań o nasze produkty czy usługi. Jeśli nasze przedsiębiorstwo jest prawnie zobowiązane w taki sposób, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, na przykład w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Powyższe ma zastosowanie na przykład wówczas, gdy osoba odwiedzająca nasz zakład odniesie uraz. W takim wypadku jej imię i nazwisko, wiek oraz dane kasy chorych albo inne pozostałe istotne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi albo innej stronie trzeciej. W takim wypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. d RODO. Dodatkowo operacje przetwarzania mogą odbywać się na podstawie art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej odbywają się operacje przetwarzania, które nie kwalifikują się pod żadną z wcześniej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa albo strony trzeciej, o ile nadrzędne nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Mamy prawo do realizacji takich operacji przetwarzania ze względu na szczególne ich przywołanie przez prawodawcę europejskiego. Reprezentuje on pogląd, iż prawnie uzasadniony interes może istnieć na przykład wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

26. Vimeo

Ta witryna korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest firma Vimeo Inc, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Kiedy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron, na której znajduje się film Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. W ten sposób serwer Vimeo otrzymuje informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje adres IP użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany na Vimeo lub nie ma konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo powiązanie Twojego zachowania podczas przeglądania strony bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo. Vimeo wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. Device Fingerpringing) do rozpoznawania osób odwiedzających stronę. Wykorzystanie serwisu Vimeo ma na celu prezentację naszych ofert online w atrakcyjny sposób. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej oraz,  w oparciu o "uzasadnione interesy biznesowe" według Vimeo. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy

27. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych, realizowane przez administratora albo stronę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z myślą o dobru wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

28. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium dla ustalenia okresu przechowywania danych osobowych jest właściwy ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane zostają usunięte w ramach rutynowego działania, o ile nie są one niezbędne do wykonania albo zawarcia umowy.

29. Ustawowe albo umowne przepisy i postanowienia dot. udostępniania danych osobowych; konieczność do zawarcia umowy

Informujemy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymogiem ustawowym (określonym np. w przepisach podatkowych) albo może wynikać z regulacji umownych (np. dane strony umowy). W niektórych sytuacjach do zawarcia umowy może być konieczne udostępnienie nam danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. W takich wypadkach musimy przetworzyć te dane. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych na przykład wówczas, kiedy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Brak przekazania danych osobowych doprowadziłby do sytuacji, w której zawarcie umowy z osobą, której dane dotyczą, byłoby niemożliwe. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, powinna się ona skontaktować z jednym z naszych pracowników. W zależności od danej sytuacji pracownik wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane ze względów ustawowych czy w celu zawarcia umowy, a także poinformuje, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych oraz jakie ewentualne skutki niosłoby za sobą nieprzekazanie tych danych.

30. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako przedsiębiorstwo świadome spoczywającej na nas odpowiedzialności zrezygnowaliśmy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Lüdenscheid, zaktualizowano we grudniu  2022 r.

Informacja: wszelkie treści odnoszą się do wszystkich płci.

35. Używanie technologii SalesViewer®

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH, na podstawie uzasadnionego interesu administratora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), ma miejsce zbieranie i przechowywanie danych w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji.
W tym celu jest stosowany kod na podstawie JavaScript, który służy do pobierania danych dotyczących firmy i odpowiedniego używania. Dane zbierane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą niemożliwej do prześledzenia jednorazowej funkcji (hashing). Dane są bezpośrednio pseudonimizowane i nie są używane do osobistego identyfikowania użytkownika tej strony internetowej.

W każdym momencie można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych, klikając to łącze TUTAJ, by zapobiec w przyszłości zapisywaniu danych przez SalesViewer® w obrębie tej strony internetowej. W tym celu na urządzeniu użytkownika jest dla tej strony internetowej tworzony plik cookie Opt-out. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte w przeglądarce, należy ponownie kliknąć to łącze.

© 2024 persona service AG & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone