[Translate to Bulgarisch:] Datenschutzerklärung

Декларация за защита на личните данни

Радваме се, че посещавате нашата уебстраница и ви благодарим за интереса към нашето дружество. За нас е много важно да боравим отговорно с вашите лични данни. Затова спазването на разпоредбите за защита на личните данни при използване на вашите лични данни за нас се разбира от само себе си. Искаме вашето посещение на нашата уебстраница да е сигурно и вие да се чувствате добре.

Принципно използването на интернет страниците е възможно и без въвеждане на лични данни. При условие че субект на данни иска да се възползва от специалните услуги на нашето дружество чрез нашата интернет страница, все пак може да е необходимо обработване на личните данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и за подобно обработване няма законово основание, най-общо ние изискваме съгласието на съответния субект на данни.

Обработването на лични данни, например име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субект на данни винаги се извършва в съзвучие с Общия регламент за защита на личните данни и в съответствие с валидните специфични за страната разпоредби за защита на личните данни. Чрез тази Декларация за защита на личните данни нашата фирма желае да информира обществеността за начина, обхвата и целта на събраните, използвани и обработени от нас лични данни. По-нататък субектите на данни биват информирани чрез тази Декларация за защита на личните данни за полагащите им се права.

Като администратор ние приложихме многобройни технически и организационни мерки, за да гарантираме по възможност пълна защита на обработваните чрез тази интернет страница лични данни. Въпреки това интернет базираното прехвърляне на данни принципно може да покаже пропуски в безопасността, така че абсолютната защита не може да бъде гарантирана. По тази причина всеки субект на данни е свободен да реши дали да ни предостави лични данни и по алтернативен начин, например по телефона.

1. Определения

Нашата Декларация за защита на личните данни се основава на определенията, които са използвани от законодателя при приемане на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД). Нашата Декларация за защита на личните данни трябва да бъде лесно четима и разбираема както за обществеността, така и за нашите клиенти, бизнес партньори, кандидати за работа и служители. За да гарантираме това, искаме предварително да разясним използваните определения.

В тази Декларация за защита на личните данни между другото използваме следните понятия:

a) Лични данни

Лични данни са всички информации, свързани с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (наричано по-нататък „субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

б) Субект на данни

Субект на данни е всяко идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, чийто лични данни се обработват от отговорния администратор.

в) Обработване

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана във връзка с лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г) Ограничаване на обработването

Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

д) Профилиране

Профилиране е всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

е) Псевдонимизация

Псевдонимизация е обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

ж) Администратор или отговорен администратор

Администратор или отговорен администратор е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

з) Обработващ личните данни

Обработващ личните данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

и) Получател

Получател е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за получатели.

й) Трета страна

Трета страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

к) Съгласие

Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

2. Име и адрес на отговорния администратор

Администратор по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, на другите закони за защита на личните данни и разпоредби за защита на личните данни, валидни в държавите членки на Европейския съюз, е:

persona service AG & Co. KG
Freisenbergstraße 31
58513 Lüdenscheid
Deutschland

Тел.: +49 (2351) 950-0
Имейл: kunde@persona.de
Уебстраница: www.persona.de 

3. Адрес на длъжностното лице по защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните на отговорния администратор е:

persona service AG & Co. KG
Kompetenzcenter – Datenschutz –
Freisenbergstraße 31
58513 Lüdenscheid
Deutschland

Тел.: +49 (2351) 950-0
Имейл: datenschutz@persona.de
Уебстраница: www.persona.de 

Всеки субект на данни може да се обърне по всяко време по всички въпроси и за предложения относно защитата на личните данни директно към нашето длъжностно лице по защита на данните.

4. Бисквитки

На нашата уебстраница за маркетингови цели се събира и съхранява информация за поведението при сърфиране на посетителите на уебстраницата, частично в анонимизирана или псевдонимизирана форма. Съхранението на тези данни се извършва чрез текстови файлове „бисквитки“ на вашия компютър. Така например може да се проследи с какъв браузър и/или от кое населено място е извикана нашата уебстраница. Събраните данни обаче в никакъв случай не дават възможност да се идентифицират лично отделните посетители на уебстраницата. Събраните данни на нашата уебстраница се използват за оптимизация на нашето онлайн предложение. Друго използване или препращане към трети лица се извършва само с изрично съгласие от ваша страна. 

В зависимост от съответната функция и целта на използване бисквитките могат да се различават както следва: Задължително необходими бисквитки, бисквитки за ефективност, функционални бисквитки.

а) Задължително необходими бисквитки

Задължително необходимите бисквитки служат за безпроблемно използване на нашата уебстраница. Те обезпечават функционалностите, които ви позволяват като потребител да използвате страницата.

б) Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки дават възможност за съхраняване на въведената при посещение на уебстраницата информация (напр. избор на населено място при търсене на работа) и по този начин ви предлагат като потребител подобрени, персонализирани функционалности. Функционалните бисквитки също така позволяват например гледането на видео. Събира се само анонимизирана информация, вашето движение извън нашата уебстраница не може да бъде проследено по този начин.

в) Бисквитки за ефективност

Бисквитките за ефективност се използват за събиране на информация за начина на използване на нашата уебстраница, например кои страници потребителите извикват най-често или дали се появяват съобщения за грешка. Събраната информация се агрегира и е анонимна. Бисквитките за ефективност се използват само за подобряване на ефективността на нашата уебстраница и за нейната оптимизация за потребителя.

Имате възможност да адаптирате, ограничите или да възразите срещу използването на бисквитки и анализа на вашето поведение при сърфиране. Можете да управлявате това сами в настройките на стандартните браузъри:

 • Google Chrome: Кликнете върху катинарчето (при SSL сертифицирани страници) респ. върху символа за информация (i) до реда с адреса в горното поле на страницата
 • Firefox: Кликнете вдясно в горното поле върху символа с „трите черти“ до уебадреса. Следвайте диалоговото поле към „Настройки“. Управлението на бисквитките ще намерите в „Защита на личните данни и хронология“.
 • Internet Explorer: В горното поле изберете чрез бутона „Екстри“ > „Интернет опции“. Кликнете върху раздел „Защита на личните данни“ и изберете от настройките точка „Разширени“ с опции за управление на бисквитки. 

За да прегледате и промените валидните за тази страница настройки за бисквитките, кликнете тук.

5. Facebook Custom Audience

По-нататък уебстраницата използва функцията за ремаркетинг „Custom Audiences“ на Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“). По този начин в рамките на посещение на социалната мрежа Facebook или на други уебстраници, които използват същия метод, на потребителите на уебстраницата могат да бъдат представени реклами базирани на интереса („Facebook-Ads“). По този начин ние преследваме целта да ви покажем реклама, която представлява интерес за вас, за да направим нашата уебстраница по-интересна за вас.

Въз основа на използваните маркетингови инструменти, като Facebook Pixels, вашият браузър автоматично се свързва директно със сървъра на Facebook. Ние нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, които се събират от Facebook чрез използването на този инструмент, и затова ви информираме в съответствие с нашето ниво на осведоменост: Чрез вграждането на Facebook Custom Audience Facebook получава информация, че сте извикали съответната уебстраница от нашето интернет присъствие или сте кликнали върху наша реклама. Ако сте регистрирани към услуга на Facebook, Facebook може да свърже посещението ви с вашия акаунт. Дори да не сте регистрирани във Facebook респ. да не сте влезли в своя акаунт, доставчикът има възможност да научи и да съхрани вашия IP адрес и други идентифициращи признаци.

Деактивирането на функцията „Facebook Custom Audiences“ е възможно [тук и] за потребители, които са влезли в своя акаунт, на www.facebook.com/settings/.
Правното основание за обработването на вашите данни е член 6, параграф 1, стр. 1, буква е) от ОРЗЛД. Повече информация за обработването на лични данни от Facebook ще получите на www.facebook.com/about/privacy.

6. LinkedIn Insight Tag

По-нататък на нашата уебстраница използваме т.нар. проследяване на конверсията с LinkedIn Insights Tag, инструмент на LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. За тази цел на нашите страници е интегриран LinkedIn Insight Tag и LinkedIn поставя бисквитка на вашето крайно устройство. Така LinkedIn се информира, че посещавате нашите интернет страници, като се събира и вашият IP адрес. Освен това се съхраняват времеви печати и събития, като извикване на страници. Това ни дава възможност за статистически анализ на използването на нашата уебстраница, за да можем непрекъснато да я оптимизираме. По този начин ние научаваме напр. чрез коя LinkedIn реклама респ. интеракция в LinkedIn вие сте стигнали до нашата уебстраница. По този начин можем по-добре да управляваме показването на нашата реклама.

Повече информация за проследяване на конверсията ще намерите на https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Моля, имайте предвид, че данните може да бъдат съхранявани и обработвани от LinkedIn, така че е възможна връзка към съответния потребителски профил и LinkedIn може да използва тези данни за собствени рекламни цели. Повече информация по този въпрос ще намерите в Декларацията за защита на личните данни на LinkedIn на https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Можете да блокирате анализа на вашето поведение на потребител от LinkedIn, както и показването на препоръки базирани на интереса чрез https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

7. Събиране на общи данни и информация

Нашата интернет страница събира при всяко извикване на интернет страницата от субект на данни или от автоматизирана система поредица от общи данни и информация. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационни файлове на сървъра. Могат да бъдат събирани (1) използваните типове и версии браузъри, (2) използваната от достъпващата система операционна система, (3) интернет страницата, от която достъпващата система е стигнала до нашата интернет страница (така наречените референти), (4) подстраниците, които се били насочени от достъпващата система към нашата интернет страница, (5) датата и часът на достъпа до интернет страницата, (6) интернет протокол адресът (IP адрес), (7) доставчикът на интернет услуги на достъпващата система и (8) други подобни данни и информация, които служат за защита от опасност в случай на атаки срещу нашите информационно-технологични системи.

При използването на тези общи данни и информация ние не вадим заключения за субекта на данни. Тази информация по-скоро е необходима, за да (1) доставяме правилно съдържанието на нашата интернет страница, (2) оптимизираме съдържанието на нашата интернет страница, както и рекламата за нея, (3) осигурим постоянна функционалност на нашите информационно-технологични системи и технологията на нашата интернет страница, както и (4) в случай на кибератака да предоставим на правоприлагащите органи необходимата за наказателното преследване информация. Тези анонимно събрани данни и информации се анализират от нас, от една страна, със статистическа цел и по-нататък, с цел повишаване на защитата на личните данни и сигурността на данните, за да гарантираме в крайна сметка оптимално ниво на защита на обработваните от нас лични данни. Анонимните данни на сървърните регистрационни файлове се съхраняват отделно от всички други лични данни, предоставени от субекта на данни.

8. Регистрация в нашата интернет страница

Субектът на данни има възможност да се регистрира на интернет страницата на отговорния администратор, като въведе своите лични данни. Какви лични данни следва да бъдат предадени на отговорния администратор зависи от съответната маска за въвеждане, която се използва за регистрация. Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват само за вътрешна употреба от отговорния администратор и за собствени цели. Отговорният администратор може да инициира предаването им на един или повече обработващи личните данни, например на доставчик на пакетни услуги, който също използва личните данни само за вътрешна употреба, която следва да бъде вменена на отговорния администратор.

Чрез регистрацията на интернет страницата на отговорния администратор по-нататък се съхранява разпределеният от доставчика на интернет услуги (ISP) на субекта на данни IP адрес, датата, както и часът на регистрация. Съхранението на тези данни се извършва, за да се предотврати злоупотреба с нашите услуги и в случай на нужда тези данни позволяват да се разкрият извършени престъпления. В това отношение съхранението на тези данни е необходимо за сигурността на отговорния администратор. Принципно не се извършва предаване на тези данни на трети лица, доколкото не съществува законово задължение за предаването им или предаването им не служи за наказателно преследване.

Регистрацията на субекта на данни чрез доброволно посочване на лични данни служи на отговорния администратор за предлагане на субекта на данни на съдържание или услуги, които въз основа на естеството на услугите могат да се предложат само на регистрирани потребители. Регистрираните лица имат възможност по всяко време да поискат промяна или изцяло изтриване от базата данни на отговорния администратор на своите лични данни, въведени при регистрацията.

Отговорният администратор предоставя на всеки субект на данни по всяко време информация за това какви лични данни на субекта на данни се съхраняват. По-нататък отговорният администратор коригира или изтрива личните данни по желание или по сигнал на субекта на данни, доколкото за това не съществуват законови задължения за съхраняване на данни. В този контекст всички служители на отговорния администратор са на разположение на субекта на данни като лице за контакт.

9. Абонамент за нашия бюлетин

На нашата интернет страница на потребителите се предоставя възможността да се абонират за бюлетин със свободните работни места за определени професионални области и населени места. Какви лични данни следва да бъдат предадени на отговорния администратор при абониране за бюлетина зависи от използваната за тази цел маска за въвеждане.

Принципно бюлетинът на нашето дружество може да бъде получаван от субекта на данни само тогава, когато (1) субектът на данни разполага с валиден имейл адрес и (2) субектът на данни се регистрира за изпращане на бюлетин. На регистрирания за първи път от субект на данни имейл адрес за изпращане на бюлетин по правни основания се изпраща мейл за потвърждение по метода Double Opt-in (абонамент в две стъпки). Този мейл за потвърждение служи за проверка дали собственикът на имейл адреса като субект на данни е оторизирал получаването на бюлетин.

При регистрацията за бюлетин по-нататък съхраняваме разпределения от доставчика на интернет услуги (ISP) IP адрес на използваната от субекта на данни компютърна система в момента на регистрация, както и на датата и часа на регистрация. Събирането на тези данни е необходимо, за да може в по-късен момент да се удостовери (възможна) злоупотреба с имейл адреса на субект на данни и затова служи за правно осигуряване на отговорния администратор.

Събраните в рамките на регистрацията за бюлетин лични данни се използват само за изпращане на нашия бюлетин. По-нататък абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по имейла, доколкото това е необходимо за функциониране на услугата за изпращане на бюлетин или за регистрация в тази връзка, както е в случая с промени в предложението за бюлетин или при промени на техническите дадености. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен по всяко време от субекта на данни. Съгласието, което субектът на данни ни е дал за съхранение на личните данни, във връзка с изпращане на бюлетина, може да бъде оттеглено по всяко време. Във всеки бюлетин има съответния линк за целите на оттегляне на съгласието. По-нататък по всяко време има възможност за отписване от изпращането на бюлетин директно на интернет страницата на отговорния администратор или за съобщаване на това по друг начин на отговорния администратор.

10. Проследяване на бюлетина

Нашите бюлетини съдържат така наречените пикселни маркери. Пикселният маркер е миниатюрна графика, която е вградена в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да осигурят записване на регистрационен файл и анализ на регистрационен файл. По този начин може да се извърши статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения пикселен маркер можем да узнаем дали и кога имейлът е бил отворен от субекта на данни и кои от намиращите се в имейла линкове са били извикани от субекта на данни.

Личните данни, събрани чрез съдържащите се в бюлетините пикселни маркери, се съхраняват и анализират от отговорния администратор, за да се оптимизира изпращането на бюлетин и да се адаптира съдържанието на бъдещите бюлетини още по-добре към интересите на субектите на данни. Тези лични данни не се предават на трети лица. Субектите на данни имат право по всяко време да оттеглят своята декларация за съгласие, специално направена в тази връзка чрез метода Double Opt-in (абонамент в две стъпки). След оттегляне на съгласието тези лични данни се изтриват от отговорния администратор. Отписването от получаване на бюлетин от нас се счита автоматично за оттегляне на съгласието.

11. Възможности за контакт чрез интернет страницата

По силата на законови разпоредби нашата интернет страница съдържа информация, която позволява бързо електронно установяване на контакт с нашата фирма, както и непосредствена комуникация с нас, което също така обхваща общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес). При условие че субект на данни влезе в контакт чрез имейл или контактен формуляр с отговорния администратор, предадените от субекта на данни лични данни се съхраняват автоматично. Предадените на отговорния администратор на доброволна основа от субекта на данни лични данни се съхраняват за целите на обработването или установяването на контакт със субекта на данни. Не се извършва предаване на тези данни на трети лица.

12. Чатбот

Чатботът на persona service ви подпомага при търсене на информация за persona service, като например при въпроси за процеса на кандидатстване. Можете просто да напишете своите въпроси в тази връзка в прозореца за чат.

За използването на нашия чатбот не са необходими и не се изискват лични данни. Ние обработваме вашите данни за целите на автоматизираното обработване и отговор на вашите въпроси чрез бот приложението, както и за оценка и анализ на данните на потребителя, за да усъвършенстваме отговорите на бота. Анализите се извършват на основата на анонимност.

Какви данни се събират респ. обработват?

Историята на съобщенията с въведените текстове, които се събират в чата.

13. Рутинно изтриване и прекратяване на достъпа до лични данни

Отговорният администратор обработва и съхранява лични данни на субекта на данни само за периода, който е необходим за постигане на целта на съхранението или доколкото това е предвидено от европейския законодател или от друг законодател в закони и разпоредби, които се прилагат спрямо отговорния администратор.

Ако целта на съхранението отпадне или изтече предвиденият от европейския законодател или от друг компетентен законодател срок за съхранение, рутинно се прекратява достъпът до личните данни или те се изтриват в съответствие със законовите разпоредби.

14. Права на субекта на данни

а) Право на потвърждение

Всеки субект на данни има предоставеното от европейския законодател право да изиска от отговорния администратор потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. Ако субектът на данни иска да се възползва от своето право на потвърждение, може да се обърне за тази цел по всяко време към служител на отговорния администратор.

б) Право на достъп

Всеки субект, който е засегнат от обработването на лични данни, има гарантираното от европейския законодател право по всяко време да получи от отговорния администратор безплатна информация за съхранените лични данни, свързани с него, както и копие от тази информация. По-нататък европейският законодател е предоставил на субекта на данни правото да получи следната информация:

 • цели на обработването.
 • обработвани категории лични данни.
 • получатели или категории получатели, пред които са разкрити или предстои да бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации.
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, или ако това не е възможно, критериите за определяне на този срок.
 • съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни, свързани със субекта на данните, или ограничаване на обработването на лични данни от администратора, или съществуването на право на възражение срещу това обработване.
 • съществуването на право на подаване на жалба в надзорен орган
 • ако личните данни не са събрани от субекта на данни: Всякаква налична информация за произхода на данните.
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗЛД, и поне в тези случаи, съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.


По-нататък на субекта на данни се полага правото на достъп до информация дали личните данни са предадени на трета държава или на международна организация. При условие че случаят е такъв, на субекта на данни се полага правото освен това да получи информация за подходящите гаранции във връзка с предаването на лични данни.

Ако субектът на данни иска да се възползва от своето право на достъп, може да се обърне за тази цел по всяко време към служител на отговорния администратор.

в) Право на коригиране

Всеки субект, който е засегнат от обработването на лични данни, има гарантираното от европейския законодател право да изиска незабавно коригиране на неверни лични данни, отнасящи се до него. По-нататък субектът на данни има правото, с оглед на целите на обработването, да изиска непълните лични данни да бъдат попълнени - включително чрез добавяне на декларация.

Ако субектът на данни иска да се възползва от своето право на коригиране, може да се обърне за тази цел по всяко време към служител на отговорния администратор.

г) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Всеки субект, който е засегнат от обработването на лични данни, има гарантираното от европейския законодател право да изиска от отговорния администратор незабавното изтриване на свързаните с него лични данни, при условие че е приложимо някое от посочените по-долу основания и доколкото обработването не е необходимо:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 • Субектът на данни оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗЛД, и няма друго правно основание за обработването.
 • Субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗЛД и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗЛД.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от ОРЗЛД.


При условие че е приложимо някое от посочените по-горе основания и субектът на данни иска да разпореди изтриване на личните данни, които се съхраняват при нас, може да се обърне за тази цел по всяко време към служител на отговорния администратор. Служителят ще разпореди при нас незабавно изпълнение на поисканото изтриване.

Ако личните данни са направени обществено достояние от нас и ако нашата фирма като администратор съгласно член 17, параграф 1 от ОРЗЛД е задължена да изтрие личните данни, ние ще приложим подходящи мерки, включително от техническо естество, като вземем предвид наличната технология и разходите за прилагане, за да уведомим другите администратори, обработващи публикуваните лични данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки към тези лични данни или на копия, или реплики на тези лични данни, доколкото обработването им не е необходимо. Нашият служител ще разпореди необходимите действия във всеки отделен случай.

д) Право на ограничаване на обработването

Всеки субект, който е засегнат от обработването на лични данни, има гарантираното от европейския законодател право да изиска от администратора ограничаване на обработването, ако е изпълнено едно от следните условия:

 • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.
 • Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им.
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗЛД в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.


При условие че е изпълнено едно от посочените по-горе условия и субектът на данни изиска ограничаване на личните данни, които се съхраняват при нас, може да се обърне за тази цел по всяко време към служител на отговорния администратор. Нашите служители ще разпоредят ограничаване на обработването.

е) Право на преносимост на данните

Всеки субект, който е засегнат от обработването на лични данни, има гарантираното от европейския законодател право да получи личните данни, отнасящи се до него, и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Освен това има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването се основава на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗЛД, или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗЛД и обработването се извършва с автоматизирани средства, при условие че обработването не е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

По-нататък субектът на данни, когато упражнява правото си на преносимост на данните съгласно член 20, параграф 1 от ОРЗЛД, има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо и при условие че това не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

За упражняване на правото на преносимост субектът на данни може да се обърне по всяко време към някой от нашите служители.

ж) Право на възражение

Всеки субект, който е засегнат от обработването на лични данни, има гарантираното от европейския законодател право, на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, по всяко време да подаде възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от ОРЗЛД. Това важи и за профилиране, което се основава на тези разпоредби.

Ние прекратяваме обработването на личните данни в случай на възражение освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако обработваме лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни за целите на такава реклама. Това важи и за профилирането, доколкото е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази спрямо persona service AG & Co. KG срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Освен това субектът на данните има право, въз основа на конкретното си положение, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, когато личните данни се обработват при нас за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от ОРЗЛД освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.

За упражняване на правото на възражение субектът на данни може да се обърне директно към нас. По-нататък субектът на данни може в контекста на използването на услугите на информационното общество, независимо от Директива 2002/58/ЕО, да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като се използват технически спецификации.

з) Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Всеки субект, който е засегнат от обработването на лични данни, има гарантираното от европейския законодател право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване – включващо профилиране – което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен, доколкото решението (1) не е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данни и администратора, или (2) е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и легитимните интереси на субекта на данните, или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данни.

Ако решението (1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данни и администратора, или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данни, ние прилагаме подходящи мерки за защита на правата и свободите, и легитимните интереси на субекта на данните, към което се числи най-малко правото на човешка намеса от страна на администратора, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението.

Ако субектът на данни иска да се възползва от своето право във връзка с решения, основани на автоматизирано обработване, може да се обърне за тази цел по всяко време към служител на отговорния администратор.

и) Право на оттегляне на съгласието, свързано със защитата на личните данни

Всеки субект, който е засегнат от обработването на лични данни, има гарантираното от европейския законодател право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на лични данни.

Ако субектът на данни иска да се възползва от своето право на оттегляне на съгласието, свързано със защитата на личните данни, може да се обърне за тази цел по всяко време към служител на отговорния администратор.

15. Защита на личните данни при кандидатстване и в процеса на кандидатстване за работа

Отговорният администратор събира и обработва личните данни на кандидатите за работа за целите на техническа обработка на процеса на кандидатстване за работа. Обработването може да се извършва и по електронен път. Това важи по-специално, в случай че кандидатът за работа е предал на отговорния администратор съответните документи за кандидатстване по електронен път, например чрез имейл или чрез уебформуляр, който може да се намери на интернет страницата.

За обработване на кандидатурата persona service събира и обработва всички устно или писмено предадени в рамките на процеса на кандидатстване за работа или производни информации и документи със софтуера за мениджмънт на кандидатурите HR4YOU.

Ако отговорният администратор сключи с кандидата за работа договор за назначение, предадените данни се съхраняват за целите на техническа обработка на трудовото правоотношение при спазване на законовите разпоредби. Ако отговорният администратор не сключи с кандидата за работа договор за назначение, документите за кандидатстване се изтриват автоматично шест седмици след оповестяване на решението за отказ, при условие че изтриването не засяга други законни интереси на отговорния администратор. Друг законен интерес в този смисъл е например задължението за доказване в съдебно производство съгласно Общия закон за равнопоставеност (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG, Германия).

Други указания за защита на личните данни в нашия процес на кандидатстване ще намерите тук.

16. Разпоредби за защита на личните данни за използване на etracker

Доставчикът на тази уебстраница използва услуги на etracker GmbH от Хамбург, Германия (www.etracker.com) за анализ на данните за използването. etracker стандартно не използва бисквитки. Ако изрично се съгласите да се добавят бисквитки за анализ, се добавят бисквитки, които позволяват статистически анализ на използването на тази уебстраница от нейните посетители, както и показване на съдържание или реклама, свързана с използването. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от интернет браузъра върху крайното устройство на потребителя. Бисквитките на etracker не съдържат информации, които позволяват идентификация на потребителя.
Създадените с etracker данни се обработват и съхраняват по поръчение на доставчика на тази уебстраница само в Германия и по този начин подлежат на строгите германски и европейски закони и стандарти за защита на личните данни. В тази връзка etracker е преминал независима проверка и сертифициране със знака за качество на защитата на личните данни ePrivacyseal.
Обработването на лични данни се извършва на основата на законовите разпоредби на член 6, параграф 1, буква е) (законен интерес) от Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД). Нашата цел по смисъла на ОРЗЛД (законен интерес) е оптимизация на нашето онлайн предложение и на нашия уебсайт. Тъй като за нас личната сфера на нашите посетители е важна, данните, които е възможно да бъдат свързани с отделното лице, като IP адрес, идентификаторите на вписването или на устройствата, при нас се анонимизират и псевдонимизират възможно най-рано. Не се извършва друга употреба, събиране с други данни или предаване на трети лица.

Вие можете по всяко време да възразите на описаното по-горе обработване на лични данни. Възражението няма неблагоприятни последици за вас.

Данните за моето посещение не се вливат в уебанализа.

Други информации за защита на личните данни в etracker ще намерите тук

17. Google Tag Manager

Ние използваме Google Tag Manager. Доставчик е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager е инструмент, с чиято помощ можем да вградим в нашата уебстраница инструменти за проследяване или статистика, както и други технологии. Самият Google Tag Manager не създава потребителски профили, не съхранява бисквитки и не прави собствени анализи. Той служи само за управление и показване на вградените в него инструменти. Но Google Tag Manager събира вашия IP адрес, който може да бъде предаден и на дружеството майка на Google в Съединените американски щати.

Използването на Google Tag Manager се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД. Притежателят на уебстраницата има законен интерес от бързото и лесно вграждане и управление на различни инструменти на своята уебстраница. При условие че е поискано съответното съгласие, обработването се извършва само на основание на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД и § 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни в телекомуникациите и телемедиите (ЗЗЛДТТ (TTDSG, Германия), доколкото съгласието за съхранение на бисквитки или за достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. Device-Fingerprinting) е по смисъла на ЗЗЛДТТ. Съгласието подлежи на отмяна по всяко време.

18. Google Analytics

Тази уебстраница използва Google Analytics, услуга за уебанализ на Google Inc. („Google“). Използването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, стр. 1, буква е) от ОРЗЛД. Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват да се анализира използването на уебстраницата. Информациите от бисквитката за вашето използване на уебстраницата,

 • като тип/версия на браузъра,
 • използвана операционна система,
 • URL адрес на препращащия (посетената преди това страница),
 • име на хост на достъпващия компютър (IP адрес),
 • час на запитването към сървъра,

по правило се прехвърлят към сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Предаденият от вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес не се свързва с други данни на Google. В тази уебстраница освен това сме разширили Google Analytics с кода „anonymizeIP“. Това гарантира маскиране на вашия IP адрес, така че данните се събират анонимно. Само в отделни случаи се прехвърля пълният IP адрес към сървър на Google в САЩ и там се съкращава.

По поръчка на притежателя на уебстраницата Google ще използва тази информация, за да анализира вашето използване на уебстраницата, за да изготви отчети за активността на уебстраницата и за да предостави на притежателя на уебстраницата други услуги, свързани с използването на уебстраницата и на интернет. Вие можете да блокирате съхранението на бисквитките чрез съответната настройка на вашия браузър; обръщаме ви внимание обаче, че в този случай евентуално няма да можете да използвате всички функции на тази уебстраница в пълен обем.

Можете освен това да блокирате събирането на създадените от бисквитката и свързани с вашето използване на уебстраницата данни (вкл. вашия IP адрес) от Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите наличната на този линк приставка за браузър и я инсталирате: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Алтернативно към добавката за браузър, по-специално при браузъри на мобилни крайни устройства, можете освен това да блокирате събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху този линк. Поставя се Opt-Out бисквитка, която блокира бъдещо събиране на вашите данни при посещение на тази уебстраница. Opt-Out бисквитката е валидна само за този браузър и само за тази уебстраница и се съхранява на вашето устройство. Ако изтриете бисквитките в този браузър, ще трябва отново да добавите Opt-Out бисквитката. [Заб. Указания за свързване на Opt-Out бисквитката ще намерите на: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].

По-нататък използваме Google Analytics за анализ на данни от Double-Click бисквитки и AdWords за статистически цели. Ако не желаете това, можете да го деактивирате чрез „Моят център за реклами“ (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Повече информация за защитата на личните данни във връзка с Google Analytics можете да намерите в помощта за Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

19. Google Ads

Притежателят на уебстраницата използва Google Ads. Google Ads е онлайн рекламна платформа на Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads ни позволява да показваме реклами в търсачката на Google или на уебстраници на трети страни, ако потребителят въведе определени думи за търсене в Google (Keyword-Targeting). По-нататък могат да се показват целенасочени реклами въз основа на наличните в Google потребителски данни (напр. данни за местонахождение и интереси) (таргетинг на целеви групи). Ние като притежател на уебстраницата можем да анализираме тези данни количествено, като например анализираме кои думи за търсене са довели до показване на нашите реклами и колко реклами са довели до съответните кликвания.

Използването на Google Ads се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД. Притежателят на уебстраницата има законен интерес от възможно най-ефективна пазарна реализация на предлаганите услугите.

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Детайли ще намерите тук: https://policies.google.com/privacy/frameworks и https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

20. Google Remarketing

Тази уебстраница използва функциите на Google Analytics Remarketing. Доставчик е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing анализира вашето поведение на потребител на нашата уебстраница (напр. кликване върху определени продукти), за да ви причисли към определени рекламни целеви групи и след това при посещение на други онлайн предложения да ви покаже подходящи рекламни послания (ремаркетинг респ. ретаргетинг).

Освен това изготвените с Google Remarketing рекламни целеви групи могат да се свържат с функциите на Google за кръстосване на устройства. По този начин базирани на интереса персонализирани рекламни послания, които са адаптирани към вас в зависимост от вашето предишно поведение при използване и сърфиране на крайно устройство (напр. смартфон), могат да се показват на друго ваше крайно устройство (напр. таблет или компютър).

Ако разполагате с Google акаунт, можете да възразите на персонализираната реклама на следния линк: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Използването на Google Remarketing се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД. Притежателят на уебстраницата има законен интерес от възможно най-ефективна пазарна реализация на своите продукти. При условие че е поискано съответното съгласие, обработването се извършва само на основание на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД; съгласието подлежи на отмяна по всяко време.

По-подробна информация и разпоредбите за защита на личните данни ще намерите в Декларацията за защита на личните данни на Google на: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

21. Google Conversion Tracking

Тази уебстраница използва Google Conversion Tracking. Доставчик е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

С помощта на Google Conversion Tracking ние и Google можем да узнаем дали потребителят е извършил определени действия. Така можем например да анализираме върху кои бутони на нашата уебстраница колко често се кликва и кои продукти се преглеждат или купуват особено често. Тези информации служат за изготвяне на статистики на конверсията. Научаваме общия брой на потребителите, които са кликнали върху нашите реклами и какви действия да извършили. Ние не получаваме информация, с която можем да идентифицираме потребителите лично. Самият Google използва за идентификация бисквитки или сравними технологии за идентифициране.

Използването на Google Conversion Tracking се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД. Притежателят на уебстраницата има законен интерес от анализа на поведението на потребителя, за да оптимизира както своето уебпредложение, така и своята реклама. При условие че е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на бисквитки), обработването се извършва само на основание на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД, съгласието подлежи на отмяна по всяко време.

Повече информация за Google Conversion Tracking ще намерите в разпоредбите за защита на личните данни на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

22. Разпоредби за защита на личните данни за използване на Facebook

Уебстраницата използва функции за социални медии на Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Чрез вградените Facebook Like бутони – Facebook бутон „Харесвам“ – можете да споделяте съдържание в социалната мрежа на Facebook. Правното основание за обработването на данните е член 6, параграф 1, алинея 1, буква е) от ОРЗЛД легитимният интерес от оптимизация на уебстраницата. При извикване на страница с интегриран Facebook бутон „Харесвам“ принципно се създава връзка между използвания браузър и сървърите на Facebook. За блокиране на тази моментална връзка тази уебстраница използва решение, чрез което това прехвърляне се извършва едва след натискане на Facebook бутона „Харесвам“. Едва при второто натискане на Facebook бутона „Харесвам“ данните се прехвърлят към Facebook. Ако притежавате Facebook акаунт, тези данни могат да бъдат свързани с него. Ако не желаете свързване на тези данни с вашия Facebook акаунт, излезте от Facebook, преди да посетите нашата страница и изтрийте бисквитките от вашия браузър. Facebook спазва споразумението за защита на личните данни между ЕС и САЩ „Privacy Shield“. Повече за защитата на личните данни от Facebook на de-de.facebook.com/privacy/explanation.

23. Разпоредби за защита на личните данни за използване на LinkedIn

Отговорният администратор е интегрирал в тази интернет страница компоненти на LinkedIn Corporation. LinkedIn е интернет базирана социална мрежа, която позволява свързване на потребители със съществуващи бизнес контакти, както и създаването на нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани потребители използват LinkedIn в повече от 200 държави. По този начин LinkedIn в момента е най-голямата платформа за бизнес контакти и една от най-често посещаваните интернет страници в света.

Дружеството собственик на LinkedIn е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Въпросите относно защитата на личните данни извън САЩ са в компетенциите на LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

При всяко отделно извикване на нашата интернет страница, която е оборудвана с LinkedIn компонент (LinkedIn приставка), този компонент инициира изтегляне на съответното изображение на компонента на LinkedIn от използвания от субекта на данни браузър. Повече информация за приставките на LinkedIn можете да получите на developer.linkedin.com/plugins. В рамките на този технологичен механизъм LinkedIn получава информация коя конкретна подстраница от нашата интернет страница се посещава от субекта на данни.

При условие че субектът на данни едновременно е влязъл в своя LinkedIn акаунт, с всяко извикване на нашата интернет страница от субекта на данни и за целия период на съответното посещение на нашата интернет страница LinkedIn разбира коя конкретна подстраница от нашата интернет страница се посещава от субекта на данни. Тази информация се събира от LinkedIn компонента и се свързва от LinkedIn със съответния LinkedIn акаунт на субекта на данни. Ако субектът на данни натисне един от интегрираните на нашата интернет страница LinkedIn бутони, LinkedIn свързва тази информация с личния потребителски акаунт в LinkedIn на субекта на данни и съхранява тези лични данни.

LinkedIn получава чрез LinkedIn компонента информация, че субектът на данни е посетил нашата интернет страница, винаги когато субектът на данни в момента на извикване на нашата интернет страница едновременно е влязъл в своя LinkedIn акаунт; това става независимо дали субектът на данни кликва или не кликва върху LinkedIn компонента. Ако подобно предаване на тази информация към LinkedIn е нежелано от субекта на данни, това предаване може да се блокира, като излезете от своя LinkedIn акаунт, преди да извикате нашата интернет страница.

LinkedIn предлага на www.linkedin.com/psettings/guest-controls възможност да откажете получаването на имейл съобщения, SMS съобщения и целенасочени реклами, както и да управлявате настройките на рекламите. По-нататък LinkedIn използва партньори, като Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame, които могат да добавят бисквитки. Подобни бисквитки могат да се откажат на www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Действащите разпоредби за защита на личните данни на LinkedIn могат да се извикат на www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Директивата за бисквитките на LinkedIn може да се извика на www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Разпоредби за защита на личните данни за използване на Xing

Тук искаме да ви информираме за обработването на лични данни чрез функцията на бутона XING Share.

На тази интернет страница се използва „бутон XING Share“. При извикване на тази интернет страница чрез вашия браузър се изгражда краткотрайна връзка със сървърите на XING, с които се изпълняват функциите на „бутона XING Share“ (по-специално изчисление/показване на стойността на брояча). XING не съхранява ваши лични данни чрез извикване на тази интернет страница. XING по-специално не съхранява IP адреси. Също така не се извършва анализ на вашето поведение на потребител чрез използване на бисквитки във връзка с „бутона XING Share“. На тази интернет страница можете да извикате съответно актуалната информация за защита на личните данни за „бутона XING Share“ и допълнителните информации:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

25. Разпоредби за защита на личните данни за използване на YouTube

Отговорният администратор е интегрирал в тази интернет страница компоненти на YouTube. YouTube е интернет видеопортал, който позволява на видео издатели безплатно настройване на видеоклипове, а на останалите потребители също така безплатно гледане, оценка и коментар на тези видеоклипове. YouTube позволява публикуване на видеа от всякакъв вид, затова през този интернет портал могат да се извикват цялостни филми или телевизионни предавания, но също така музикални видеа, трейлъри или изготвени от потребителите видеа.

Дружеството собственик на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Чрез всяко извикване на отделни страници от тази интернет страница, която се управлява от отговорния администратор и в която е интегриран YouTube компонент (YouTube видео), съответният YouTube компонент инициира изтеглянето на изображение на съответния YouTube компонент на YouTube чрез интернет браузъра на информационно-технологичната система на субекта на данни. Повече информация за YouTube можете да извикате на www.youtube.com/yt/about/de/. В рамките на този технологичен механизъм YouTube и Google получават информация коя конкретна подстраница от нашата интернет страница се посещава от субекта на данни.

При условие че субектът на данни е вписан едновременно и в YouTube, YouTube разпознава с извикване на подстраница, която съдържа YouTube видео, коя конкретна подстраница от нашата интернет страница е посетена от субекта на данни. Тази информация се събира от YouTube и Google и се свързва със съответния YouTube акаунт на субекта на данни.

YouTube и Google получават чрез YouTube компонента информация, че субектът на данни е посетил нашата интернет страница, винаги когато субектът на данни в момента на извикване на нашата интернет страница едновременно е вписан в YouTube; това става независимо дали субектът на данни кликва или не кликва върху YouTube видео. Ако подобно предаване на тази информация към YouTube и Google е нежелано от субекта на данни, това предаване може да се блокира, като излезете от вашия YouTube акаунт, преди да извикате нашата интернет страница.

Публикуваните от YouTube разпоредби за защита на личните данни, които могат да се извикат на www.google.de/intl/de/policies/privacy/, разясняват събирането, обработването и използването на лични данни от YouTube и Google.

26. Разпоредби за защита на личните данни за използване на Vimeo

Тази уебстраница използва приставки на видеопортала Vimeo. Доставчик е Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Ако посетите някоя от нашите страници, в която има Vimeo видео, се осъществява връзка със сървърите на Vimeo. Така на Vimeo сървъра се съобщава кои от нашите страници сте посетили. Освен това Vimeo научава вашия IP адрес. Това е валидно и тогава, когато не сте вписани във Vimeo или нямате акаунт във Vimeo. Събраната от бисквитките информация се предава на Vimeo сървъра в САЩ. Ако сте вписани във вашия Vimeo акаунт, вие позволявате на Vimeo да свърже вашето поведение при сърфиране директно с вашия личен профил. Можете да блокирате това, като излезете от вашия Vimeo акаунт. За идентифициране на посетителите на уебстраницата Vimeo използва бисквитки респ. сравними технологии за идентифициране (напр. Device-Fingerprinting). Използването на Vimeo се извършва в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн предложения. Това представлява законен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД. При условие че е поискано съответното съгласие, обработването се извършва само на основание на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД и § 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни в телекомуникациите и телемедиите (ЗЗЛДТТ (TTDSG, Германия), доколкото съгласието за съхранение на бисквитки или за достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. Device-Fingerprinting) е по смисъла на ЗЗЛДТТ. Съгласието подлежи на отмяна по всяко време. Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, както и на изявление на Vimeo за „легитимни бизнес интереси“. Детайли ще намерите тук: https://vimeo.com/privacy. Повече информация за боравенето с потребителски данни ще намерите в Декларацията за защита на личните данни на Vimeo на: https://vimeo.com/privacy

27. Webfont Tracking

Каква информация събираме от вас?
Ако достъпите нашата уебстраница, се активира Webfont Tracking Skript, като вашето ID (анонимизирано) се прехвърля към Monotype GmbH. Прехвърлянето на този IP адрес се извършва, за да преброим извикванията на страницата за нашето отчитане към Webfont доставчика и да блокираме нелегалното използване на Webfont софтуера (член 6, параграф 1, буква Е от ОРЗЛД). IP адресите не се предават, съхраняват или обработват при нас или на друго място от нашите чужди доставчици.

Как Webfont доставчикът използва информацията, която събираме от вас? Той съхранява анонимизиран Webfont проектен идентификационен номер в продължение на 30 дни в криптирани протоколни файлове с тези данни, за да извлече месечния брой извиквания на страницата. След извличане и съхраняване на броя на извикванията на страницата протоколните файлове се изтриват. По-подробна информация за Webfont доставчика можете да намерите на: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy   

28. Разпоредби за защита на личните данни за използване на Google Web Fonts

На уебстраницата използваме външни шрифтове, така наречените Google Web Fonts. Google Fonts е услуга на Google Inc. („Google“). Вграждането на тези Web Fonts се извършва чрез извикване на сървър, по правило сървър на Google в САЩ. С това на сървъра се предава кои от нашите интернет страници сте посетили. Също така Google съхранява и IP адреса на браузъра на крайното устройство на посетителя на тези интернет страници. Повече информация ще намерите в указанията за защита на личните данни на Google, които можете да извикате тук:

https://fonts.google.com/about
https://policies.google.com/privacy?hl=de 

29. Разпоредби за защита на личните данни за използване на Google Maps

В нашето интернет присъствие ние използваме Google Maps за изобразяване на нашето местонахождение. Става дума за услуга на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, наричан по-нататък само „Google“.

Чрез сертифициране съгласно Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google гарантира, че се спазват предписанията за защита на личните данни на ЕС и при обработването на данните в САЩ.

За да позволим изобразяването на определени шрифтове в нашето интернет присъствие, при извикване на нашето интернет присъствие се изгражда връзка с Google сървъра в САЩ.

При условие че извикате вградения в нашето интернет присъствие компонент Google Maps, Google съхранява бисквитка върху вашето крайно устройство чрез вашия интернет браузър. За да се покаже нашето местонахождение и да се изготви описание на маршрута, се обработват вашите потребителски настройки и данни. В тази случай не можем да изключим използването на сървър в САЩ от Google.

Правното основание е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД. Наш законен интерес е оптимизация на функционалността на нашето интернет присъствие.

Google може чрез така създадената връзка с Google да установи от коя уебстраница е изпратена вашата заявка и към кой IP адрес трябва да се предаде описанието на маршрута.

При условие че не сте съгласни с това обработване, имате възможност да блокирате инсталирането на бисквитки чрез съответните настройки във вашия интернет браузър. Подробности можете да намерите по-горе в точка „Бисквитки“.

Освен това използването на Google Maps, както и придобиването на информация чрез Google Maps се извършва съгласно Условията за ползване на Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de и Общите търговски условия за Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Освен това Google предлага на https://adssettings.google.com/authenticated и https://policies.google.com/privacy по-подробна информация.

30. Правно основание на обработването

Член 6, І, буква а) от ОРЗЛД служи на нашето дружество като правно основание за операции по обработване, при които искаме съгласие за определена цел на обработването. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на договор, чиято договорна страна е субектът на данни, като например при операции по обработване, които са необходими за доставка на стоки или извършване на друга услуга или насрещна услуга, тогава обработването се основава на член 6, І, буква б) от ОРЗЛД. Същото е валидно и за такива операции по обработване, които са необходими за дейности по предварителния договор, например в случаите на запитвания за нашите продукти или услуги. Ако нашето дружество подлежи на правно задължение, от което е необходимо обработване на лични данни, като например за изпълнение на данъчни задължения, тогава обработването се основава на член 6, І, буква в) от ОРЗЛД. В редки случаи обработването на лични данни може да стане необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.

Такъв например е случаят, ако посетител в нашето предприятие бъде наранен и по тази причина неговото име, възраст, данни от здравноосигурителната каса или друга жизненоважна информация трябва да бъде предадена на лекар, болница или на други трети лица. Тогава обработването се основава на член 6, І, буква г) от ОРЗЛД. И накрая операциите по обработване могат да се основават на член 6, І, буква е) от ОРЗЛД. На това правно основание се базират операции по обработване, които не са обхванати от изброените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за защита на легитимен интерес на нашето дружество или на трета страна, доколкото интересите, основните права и свободи на субекта на данните не надделяват. Такива операции по обработване са ни разрешени по-специално защото са специално упоменати от европейския законодател. По отношение на това той е на мнение, че може да се приеме за законен интерес, ако субектът на данни е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2 от ОРЗЛД).

31. Законни интереси от обработването, които се преследват от администратора или трета страна

Ако обработването на лични данни се основава на член 6, І, буква е) от ОРЗЛД, нашият законен интерес е извършване на нашата търговска дейност за благото на всички наши служители и всички наши акционери.

32. Срок, за който се съхраняват личните данни

Критерий за срока на съхранение на личните данни е съответният законов срок на съхранение. След изтичане на срока съответните данни се изтриват рутинно, при условие че повече не са необходими за изпълнение на договора или за подготовка на договора.

33. Законови или договорни разпоредби за предоставяне на лични данни; изискване за сключване на договор

Искаме да ви разясним, че предоставянето на лични данни частично е предвидено от закона (напр. данъчни разпоредби) или може да произтече от договорните разпоредби (напр. данни за страна по договора). Понякога за сключването на договор може да се изисква субектът на данни да ни предостави лични данни, които след това трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данни например е задължен да ни предостави лични данни, ако нашето дружество сключи договор с него. Непредоставянето на лични данни би имало като последица невъзможността да се сключи договор със субекта на данни. Преди да предостави лични данни, субектът на данни трябва да се обърне към някой от нашите служители. Нашият служител ще разясни на субекта на данни във връзка с отделния случай дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали субектът на данните е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

34. Съществуване на автоматизирано вземане на решения

Като отговорно дружество ние се отказваме от автоматизирано вземане на решения или профилиране.

35. Microsoft Bookings

Имате възможност да уговаряте час за среща с нас. За запазване на час за среща ние използваме Microsoft Bookings. Доставчик е Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.  

С цел запазване на час за среща въведете изискваните данни и желания час за среща в предвидената за това маска. Въведените данни се използват за планиране, изпълнение и евент. за последваща обработка на срещата. Данните за срещата се съхраняват за нас на сървърите на Microsoft Bookings, чиято Декларация за защита на личните данни можете да видите тук: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 

Въведените от вас данни остават при нас, докато не поискате от нас тяхното изтриване, не оттеглите съгласието си за съхранението им или целта за съхранение на данните отпадне. Задължителните законови разпоредби – по-специално сроковете на съхранение – остават незасегнати. 

Правното основание за обработване на лични данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД. Притежателят на уебстраницата има законен интерес от възможно най-лесно уговаряне на час за среща със заинтересовани лица и клиенти. При условие че е поискано съответното съгласие, обработването се извършва само на основание на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД и § 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни в телекомуникациите и телемедиите (ЗЗЛДТТ (TTDSG, Германия), доколкото съгласието за съхранение на бисквитки или за достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. за Device-Fingerprinting) е по смисъла на ЗЗЛДТТ. Съгласието подлежи на отмяна по всяко време. 

Прехвърлянето на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. 7 / 9 Детайли ще намерите тук: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

36. Използване на технологията SalesViewer®

На тази уебстраница с помощта на технологията SalesViewer® на SalesViewer® GmbH на основание на законните интереси на притежателя на уебстраницата (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД) се събират и съхраняват данни за целите на маркетинга, маркетинговото проучване и оптимизацията.

За тази цел се използва код базиран на javascript, който служи за събиране на данни, свързани с дружеството и със съответното използване. Събраните чрез тази технология данни се криптират чрез еднопосочна функция, която не може да бъде изчислена обратно (т.нар. Hashing). Данните се псевдонимизират непосредствено и не се използват за лично идентифициране на посетителите на тази уебстраница.

Съхранените в рамките на Salesviewer данни се изтриват, когато вече не са необходими за предназначението им и изтриването им не противоречи на законови задължения за съхраняване на данни.

Можете да възразите по всяко време на събирането и съхранението на данни, считано за в бъдеще, като кликнете върху този линк https://www.salesviewer.com/opt-out, за да блокирате за в бъдеще събирането на данни от SalesViewer® в рамките на тази уебстраница. На вашето устройство се поставя Opt-Out бисквитка за тази уебстраница. Ако изтриете вашите бисквитки в този браузър, ще трябва отново да кликнете върху този линк.

37. Kununu

Нашата интернет страница съдържа линк към Kununu. Този линк се изпълнява чрез активиране на бутона. Ще бъдете пренасочени към външната интернет страница https://www.kununu.com/de/persona-service. Тази интернет страница се притежава от Kununu (kununu GmbH представен от Xing SE, Dammtorstr. 30, 20354 Hamburg). Обръщаме ви внимание, че не получаваме информация за съдържанието на предадените данни, както и за тяхното използване от Kununu.

Доколкото е дадено съгласие (Consent), използването на г.п. услуга се извършва на основание на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД и § 25 от Закона за защита на личните данни в телекомуникациите и телемедиите (TTDSG, Германия). Съгласието подлежи на отмяна по всяко време. Ако не е дадено съгласие, използването на услугата се извършва на основание на нашия законен интерес от възможно най-голяма видимост в социалните медии.

Декларацията за защита на личните данни на Kununu ще намерите на https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

38. Glassdoor

Нашата интернет страница съдържа линк към Glassdoor. Този линк се изпълнява чрез активиране на бутона. Ще бъдете пренасочени към външната интернет страница https://www.glassdoor.com/Overview/Working-at-persona-service-EI_IE594203.11,26.htm. Интернет страницата се притежава от Glassdoor Inc.(100 Shoreline Highway, Mill Valley California, USA). Обръщаме ви внимание, че не получаваме информация за съдържанието на предадените данни, както и за тяхното използване от Glassdoor.

Доколкото е дадено съгласие (Consent), използването на г.п. услуга се извършва на основание на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗЛД и § 25 от Закона за защита на личните данни в телекомуникациите и телемедиите (TTDSG, Германия). Съгласието подлежи на отмяна по всяко време. Ако не е дадено съгласие, използването на услугата се извършва на основание на нашия законен интерес от възможно най-голяма видимост в социалните медии.

Декларацията за защита на личните данни на Glassdoor ще намерите на https://www.glassdoor.de/privacy/index.htm.

Люденшайд, актуализирано през юни 2023 г.

Забележка: Всички наименования се отнасят до всички полове.

© 2024 persona service AG & Co. KG
Всички права запазени