Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme vám za zájem o náš podnik. Je pro nás velmi důležité zacházet zodpovědně s vašimi osobními údaji. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů při používání dat vztahujících se k vaší osobě je pro nás tudíž samozřejmostí. Chceme, aby vaše návštěva našeho webu byla bezpečná a abyste se cítili dobře.

Používání internetových stránek je v principu možné bez zadávání osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje používat speciální služby našeho podniku prostřednictvím našich internetových stránek, je zpracování osobních údajů nezbytné. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a proti takovému zpracování neexistuje žádný zákonný důvod, vyžádáme si všeobecně svolení subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, emailové adresy nebo telefonního čísla, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (ONOOÚ) a ve shodě platnými místními předpisy o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů chce náš podnik informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu námi pořízených, použitých a zpracovaných osobních údajů. Dále jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů poučeny o svých právech.

Jako zodpovědný podnik jsme zavedli četná technická a organizační opatření, abychom zajistili co nejkompletnější ochranu osobních údajů zpracovávaných touto internetovou stránkou. Přesto mohou přenosy dat na bázi internetu vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu není možné zajistit. Z toho důvodu má každý subjekt údajů umožněno předat nám své osobní údaje alternativními cestami, např. telefonicky.

1. Definice pojmů

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů je založeno na terminologii používané zákonodárcem evropských směrnic a nařízení při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů má být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky, obchodní partnery, uchazeče o zaměstnání i zaměstnance. Abychom toho dosáhli, chceme předem vysvětlit použité termíny.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující termíny:

a) osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou je považována fyzická osoba, která může být identifikována přímo či nepřímo, zejména přiřazením k označení, jako je jméno, k identifikačnímu číslu, k údajům o sídle, k online označení nebo k jedné nebo několika zvláštním charakteristikám, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

b) subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů.

c) zpracování

Zpracování je každý proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, nebo řada těchto procesů prováděných v souvislosti s osobními údaji, jako je zjišťování, pořizování, organizování, uspořádávání, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, načítání, dotazování, používání, zveřejňování sdělováním, šířením nebo jinou formou poskytování, nebo jako je srovnávání nebo spojování, omezování, mazání nebo ničení.

d) omezování zpracování

Omezování zpracování je označování uložených osobních údajů za účelem omezení jejich budoucího zpracování.

e) profilování

Profilování je každý druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v tom, že tyto osobní údaje jsou použity za účelem vyhodnocování určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména analyzování nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomického postavení, zdraví, osobních zálib, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa této fyzické osoby.

f) pseudonymizování

Pseudonymizování je zpracování osobních údajů takovým způsobem, při kterém osobní údaje již nemohou být bez přidání dodatečných informací přiřazeny určitému subjektu údajů, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nemohou být přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) správce osobních údajů (osoba zodpovědná za zpracování)

Správce osobních údajů nebo osoba zodpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, správní orgán, zařízení nebo jiné místo, které samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny unijním právem nebo právem členských států, může být správce osobních údajů, popřípadě mohou být určitá kritéria jeho jmenování stanovena podle unijního práva nebo práva členských států.

h) zpracovatel zakázky

Zpracovatel zakázky je fyzická nebo právnická osoba, správní orgán, zařízení nebo jiné místo, které zpracovává osobní údaje na zakázku správce osobních údajů.

i) příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, správní orgán, zařízení nebo jiné místo, kterému jsou osobní údaje předkládány, nezávisle na tom, jedná či nejedná-li se o třetí osobu. Správní orgány, které v rámci určitého pověření k vyšetření podle unijního práva nebo práva členských států mohou obdržet osobní údaje, však nejsou pokládány za příjemce.

j) třetí osoba

Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, správní orgán, zařízení nebo jiné místo mimo subjekt údajů, správce osobních údajů, zpracovatele zakázky a osob, které jsou oprávněny na bezprostřední zodpovědnost správce osobních údajů nebo zadavatele zakázky zpracovávat osobní údaje.

k) svolení

Svolení je každý projev vůle vydaný subjektem údajů dobrovolně pro daný případ informovaným a jednoznačně srozumitelným způsobem ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího jednání, kterým subjekt údajů dává na srozuměnou, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Jméno a adresa správce osobních údajů

Správce osobních údajů smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných právních předpisů s charakterem ochrany osobních údajů je:

persona service AG & Co. KG

Freisenbergstraße 31

58513 Lüdenscheid

Německo

Tel.: +49 (2351) 950-0

E-mail: kunde@persona.de

Web: www.persona.de

3. Adresa osoby pověřené ochranou údajů

Osoba pověřená ochranou osobních údajů správcem osobních údajů je:

persona service AG & Co. KG

Kompetenzcenter – Datenschutz –

Freisenbergstraße 31

58513 Lüdenscheid

Německo

Tel.: +49 (2351) 950-0

E-mail: datenschutz@persona.de

Web: www.persona.de

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit se svými dotazy a podněty týkajícími se ochrany osobních údajů přímo na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů.

4. Cookies

Na našem webu jsou k marketingovým účelům shromážděny a uloženy informace o surfovacím chování návštěvníků webu, částečně v anonymizovaném nebo pseudonymizovaném tvaru. Uložení těchto dat se provádí pomocí textových souborů cookie na vašem počítači. Může se například sledovat, s kterým prohlížečem a z kterého místa je náš web navštíven. Pořízená data však v žádném případě neumožňují osobně identifikovat jednotlivé návštěvníky webu. Data shromážděná na našem webu jsou používána k optimalizaci naší online nabídky. Jiné použití nebo předání třetí straně se provádí jen s výslovným souhlasem z vaší strany.

V závislosti na příslušné funkci a účelu použití je možno cookies rozlišovat následovně: Nezbytně nutné cookies, výkonnostní cookies, funkční cookies.

a) Nezbytně nutné cookies

Nezbytně nutné cookies slouží k hladkému používání našeho webu. Zajišťují funkce, které vám jako uživateli umožňují obsluhu webu.

b) Funkční cookies

Funkční cookies umožňují ukládat zadání uskutečněná při návštěvě webu (např. výběr místa při hledání práce) a tím uživatelům nabízet zlepšené, personalizované funkce. Funkční cookies také umožňují například přehrávání videí. Shromažďovány jsou pouze anonymizované informace, vaše pohyby vně našeho webu tak nemohou být sledovány.

c) Výkonnostní cookies

Výkonnostní cookies se používají ke shromažďování informací o způsobu využívání našeho webu, například které stránky uživatelé nejčastěji vyvolávají nebo zda došlo k chybovým hlášením. Zjištěné informace jsou přitom agregovány a jsou anonymní. Výkonnostní cookies se používají výhradně ke zlepšování výkonnosti našeho webu a jeho optimalizaci pro uživatele.

Uživatelé mají možnost přizpůsobit, omezit nebo odmítnout používání cookies a analýzu svého surfování. Lze to specificky ovládat v nastaveních běžných prohlížečů:

  • Google Chrome: Klikněte na zámek (u SSL certifikovaných webů), popř. na informační symbol (i) vedle adresního řádku v horní části stránky
  • Firefox: Klikněte vpravo v horní části stránky na symbol se „třemi čárkami“ vedle webové adresy. Na dialogovém panelu přejděte na „Nastavení“. Správu cookies najdete pod položkou „Ochrana soukromí a zabezpečení“.
  • Internet Explorer: V horní části stránky stiskněte tlačítko „Doplňky“ > „Možnosti internetu“. Klikněte na záložku „Ochrana dat“ a v nastaveních zvolte položku „Rozšířená“ s možnostmi správy cookies.

Chcete-li si prohlédnout a upravit nastavení cookies pro tuto stránku, klikněte prosím zde.

5. Facebook Custom Audience

Dále web používá funkci remarketingu „Custom Audiences“ společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“). Tím mohou být uživatelům webu v rámci návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webů používajících rovněž tuto metodu zobrazeny reklamy vztahující se k oblasti zájmu („Facebook-Ads“). Sledujeme tím zájem zobrazit vám reklamu, která je pro vás zajímavá, aby byl náš web pro vás zajímavější.

Na základě použitých marketingových nástrojů jako Facebook Pixels vytvoří váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Facebooku. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití dat, která byla vyzvednuta Facebookem, tudíž vás informujeme způsobem odpovídajícím stavu našich vědomostí: Zapojením Facebook Custom Audiences dostane Facebook informaci, že jste vyvolali odpovídající webovou stránku našeho webu nebo jste klikli na inzerát od nás. Pokud jste registrováni u služby Facebooku, může Facebook návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Ale i když nejste registrováni u Facebooku nebo nejste přihlášeni, existuje možnost, že se nabízející dozví vaši IP adresu a další identifikační charakteristiky a uloží si je.

Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je [zde a] pro přihlášené uživatele možná na www.facebook.com/settings/.

Právním podkladem pro zpracování vašich dat je čl. 6 odstavec 1 s. 1 písmeno f ONOOÚ. Další informace o zpracování dat Facebookem naleznete na www.facebook.com/about/privacy.

6. LinkedIn Insight Tag

Dále na našich webových stránkách používáme takzvané sledování konverzí pomocí LinkedIn Insights Tag, nástroje společnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. K tomu účelu je nástroj LinkedIn Insight Tag integrován na našich stránkách a LinkedIn nastaví na vašem zařízení soubor cookie. Tak je LinkedIn informován o tom, že jste navštívili naše webové stránky, přičemž je zjištěna také vaše IP adresa. Kromě toho se uloží časová razítka a události, jako je vyvolání stránek. To nám umožňuje statisticky vyhodnocovat používání našich webových stránek za účelem jejich neustálé optimalizace. Dozvíme se například, prostřednictvím které reklamy LinkedIn nebo interakce na LinkedIn jste přešli na naše webové stránky. Díky tomu můžeme lépe ovládat zobrazování naší reklamy.

Další informace o sledování konverzí naleznete na https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht.  Vezměte prosím na vědomí, že údaje mohou být uloženy a zpracovány společností LinkedIn, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a společnost LinkedIn mohla tyto údaje použít pro své vlastní reklamní účely. Další informace o tom naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  Analýze vašeho chování při používání webu prováděné společností LinkedIn, a také zobrazování doporučení na základě zájmu, můžete zabránit prostřednictvím https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

7. Shromažďování všeobecných dat a informací

Naše internetová stránka zaznamenává při každém vyvolání internetové stránky subjektem údajů nebo automatickým systémem řadu všeobecných dat a informací. Tyto všeobecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Zaznamenávány mohou být (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém použitý u přistupujícího systému, (3) internetová stránka, z které přistupující systém přešel na naši internetovou stránku (takzvaný referrer - odkazující) (4) podstránky, které jsou aktivovány prostřednictvím přistupujícího systému na naší internetové stránce, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) (IP adresa (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému (8) jiná podobná data a informace sloužící odvracení nebezpečí v případě útoků na naše informační technologické systémy.

Při používání těchto obecných dat a informací nevyvozujeme žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom (1) správně předkládali obsah našich internetových stránek (2) optimalizovali obsah našich internetových stránek a reklamu na ně, (3) zajišťovali trvalou funkčnost našich informačních systémů a techniku našich internetových stránek a (4) poskytli orgánům činným v trestním řízení informace potřebné k trestnímu stíhání v případě kybernetického útoku. Tato anonymně zaznamenaná data a informace jsou námi jednak statisticky vyhodnocována, jednak vyhodnocována s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat v našem podniku, a nakonec zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou ukládána odděleně ode všech osobních údajů zadaných subjektem údajů.

8. Registrace na naší internetové stránce

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na internetové stránce správce osobních údajů se zadáním osobních údajů. Které osobní údaje jsou přitom správci osobních údajů předávány, závisí na použité vstupní šabloně, která je použita pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou pořízeny a uloženy výhradně pro interní použití u správce osobních údajů a pro vlastní účely. Správce osobních údajů může zařídit předání jednomu nebo několika zpracovatelům zakázky, například doručovací službě, který osobní údaje rovněž používá výhradně pro interní použití, které je vyúčtováno správci osobních údajů.

Registrací na internetové stránce správce osobních údajů se dále uloží IP adresa předaná poskytovatelem internetu subjektu údajů, datum a čas registrace. Uložení těchto dat se provádí před pozadím, protože jen tak je možno zabránit zneužití našich služeb, a tyto údaje v případě potřeby umožní objasnění spáchaných trestných činů. Do té míry je uložení těchto dat k zajištění správce osobních údajů požadováno. Předávání těchto dat třetím osobám se zásadně neprovádí, pokud k předání neexistuje zákonná povinnost nebo pokud předání neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným zadáním osobních údajů slouží správci osobních údajů k nabídce obsahu nebo výkonů, které na základě věcné podstaty mohou být nabízeny jen registrovaným uživatelům. Registrované osoby mají možnost kdykoli změnit osobní údaje zadané při registraci nebo je nechat kompletně vymazat z dat správce osobních údajů.

Správce osobních údajů poskytne každému subjektu údajů kdykoli na požádání informaci o tom, které osobní údaje subjektu údajů jsou uloženy. Dále správce osobních údajů upraví nebo vymaže osobní údaje na přání nebo na pokyn subjektu údajů, pokud tomu nebrání zákonné povinnosti je uchovávat. Všichni pracovníci správce osobních údajů jsou subjektu údajů v této souvislosti k dispozici jako partneři pro jednání.

9. Přihlášení k odběru našeho zpravodaje

Na naší internetové stránce je uživatelům poskytnuta možnost přihlásit se k odběru zpravodaje našeho podniku. Které osobní údaje se při objednávání zpravodaje předávají, závisí na vstupní šabloně, která je k tomu použita.

Prostřednictvím zpravodaje informujeme naše zákazníky a obchodní partnery v pravidelných intervalech o nabídkách podniku. Subjekt údajů může zpravodaj našeho podniku v zásadě dostávat jen tehdy, jestliže (1) má platnou emailovou adresu a (2) zaregistroval se k zasílání zpravodaje. Na emailovou adresu zadanou poprvé subjektem údajů pro zasílání zpravodaje je ze zákonných důvodů zaslán potvrzovací email metodou Double-Opt-In. Tento potvrzovací email slouží k ověření, zda majitel emailové adresy jako subjekt údajů autorizoval příjem zpravodaje.

Při přihlášení k odběru zpravodaje ukládáme dále poskytovatelem internetu předanou IP adresu počítačového systému používaného subjektem údajů v okamžiku přihlášení a datum a čas přihlášení. Zjištění těchto dat je potřebné k tomu, aby (možné) zneužití emailové adresy subjektu údajů bylo v pozdějším okamžiku možno vysledovat, slouží tedy k právnímu zajištění správce osobních údajů.

Osobní údaje zaznamenané v rámci přihlášení k odběru zpravodaje jsou používány výhradně k zasílání zpravodaje. Dále mohou být odběratelé zpravodaje informováni emailem, pokud je to pro provoz služby zpravodaje nebo jeho registraci potřebné, jak by tomu mohlo být v případě změn v nabídce zpravodaje nebo při změně technických skutečností. Neprovádí se žádné předávání osobních údajů pořízených v rámci služby zpravodaje třetím osobám. Odebírání našeho zpravodaje může být subjektem údajů kdykoli vypovězeno. Souhlas s uložením osobních údajů, který nám subjekt údajů udělil pro zasílání zpravodaje, může být kdykoli odvolán. Pro účely odvolání souhlasu je v každém zpravodaji odpovídající odkaz. Dále existuje možnost odhlásit se od zasílání zpravodaje také přímo na internetové stránce správce osobních údajů nebo to sdělit správci osobních údajů jiným způsobem.

10. Sledování zpravodaje

Naše zpravodaje obsahují tzv. webovou štěnici. Webová štěnice je miniaturní grafika, která se umístí do takových emailů, které se posílají ve formátu HTML, aby se umožnil záznam a analýza souboru protokolu. Tím je možno provádět statistické vyhodnocení úspěchu nebo neúspěchu kampaní online marketingu. Podle vložené webové štěnice můžeme rozpoznat, zda a kdy byl email subjektem údajů otevřen a které odkazy nacházející se v emailu byly subjektem údajů použity.

Takové osobní údaje, získané pomocí webové štěnice obsažené ve zpravodajích, jsou správcem osobních údajů ukládány a vyhodnocovány, aby bylo zasílání zpravodaje optimalizováno a obsah budoucích zpravodajů byl ještě lépe přizpůsoben zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Subjekty údajů jsou kdykoli oprávněny odvolat toto speciální prohlášení o souhlasu dodané metodou Double-Opt-In. Po odvolání jsou tyto osobní údaje správcem osobních údajů vymazány. Odhlášení od odběru zpravodaje pokládáme automaticky za odvolání souhlasu.

11. Možnost kontaktu prostřednictvím internetové stránky

Naše internetová stránka obsahuje na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé navázání elektronického kontaktu s naším podnikem a bezprostřední komunikaci s námi, což zahrnuje i všeobecnou adresu tak zvané elektronické pošty (emailovou adresu). Pokud subjekt údajů naváže prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře kontakt se správcem osobních údajů, jsou osobní údaje předané subjektem údajů automaticky ukládány. Takové osobní údaje předané subjektem údajů na základě dobrovolnosti správci osobních údajů jsou ukládány pro účely zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

12. Rutinní mazání a zamykání osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů jen na dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo na dobu předepsanou evropskými směrnicemi a nařízeními či jinými zákony a předpisy, jimž správce osobních údajů podléhá.

Odpadne-li účel uložení nebo vyprší-li lhůta pro uložení předepsaná evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jinými platnými zákonnými předpisy, jsou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy uzamknuty nebo vymazány.

13. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo, udělené evropskými směrnicemi a nařízeními, požadovat od správce osobních údajů potvrzení, zda jsou příslušné osobní údaje zpracovávány. Pokud by subjekt údajů chtěl tohoto práva na potvrzení využít, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na pracovníka správce osobních údajů.

b) Právo na informace

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními kdykoli obdržet od správce osobních údajů bezplatně informaci o uložených osobních údajích vztahujících se k subjektu a kopii této informace. Dále evropské směrnice a nařízení přiznávají subjektu údajů právo na následující informace:

• účely zpracování.

• kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány.

• příjemci nebo kategorie příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny nebo ještě jsou zpřístupňovány, zejména u příjemců ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací.

• pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby.

• existenci práva na opravu nebo vymazání osobních údajů týkajících se subjektu údajů, nebo na omezení zpracování správcem osobních údajů nebo na právo odepření souhlasu s tímto zpracováním.

• existenci práva na stížnost u dozorčího orgánu

• když osobní údaje nejsou zjištěny u subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu dat.

• existenci automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování dle článku 22 odst. 1 a 4 ONOOÚ a – přinejmenším v těchto případech – vypovídající informace o použité logice a dosahu a zamýšlených dopadech takového zpracování na subjekt údajů.

Dále má subjekt údajů právo na informaci o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Je-li tomu tak, přísluší subjektu údajů mimo jiné právo obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s tímto předáním.

Pokud by subjekt údajů chtěl uplatnit toto právo na informace, může se k tomu účelu kdykoli obrátit na pracovníka správce osobních údajů.

c) Právo na opravení

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat neprodleně opravu nesprávných osobních údajů, které se ho týkají. Dále subjektu údajů přísluší právo požadovat se zohledněním účelů zpracování osobních údajů doplnění neúplných osobních údajů - i prostřednictvím doplňujícího objasnění.

Pokud by subjekt údajů chtěl uplatnit toto právo na opravu, může se k tomu účelu kdykoli obrátit na pracovníka správce osobních údajů.

d) Právo na vymazání (právo na to, být zapomenut)

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat po správci osobních údajů, aby byly osobní údaje, které se ho týkají, neprodleně vymazány, pokud se vyskytne jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

• Osobní údaje byly získány pro takové účely nebo zpracovány takovým způsobem, pro který již nejsou nutné.

• Subjekt údajů odvolá své svolení, o které se opírá zpracování podle článku 6 odst. 1 písmene a ONOOÚ nebo článku  9 odst. 2 písmene a ONOOÚ, a chybí jiný právní důvod pro zpracování.

• Subjekt údajů předloží podle článku 21 odst. 1 ONOOÚ odepření souhlasu se zpracováním a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů předloží podle článku 21 odst. 2 ONOOÚ odepření souhlasu se zpracováním.

• Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

• Vymazání osobních údajů je nezbytné k plnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterému správce podléhá.

• Osobní údaje byly získány s ohledem na nabízené služby informační společnosti dle článku 8 odst. 1 ONOOÚ.

Pokud nastane jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů chce nařídit vymazání osobních údajů, které jsou u nás uloženy, může se k tomu účelu kdykoli obrátit na pracovníka správce osobních údajů. Pracovník u nás zařídí, aby požadavku vymazání bylo neprodleně vyhověno.

Pokud byly osobní údaje námi zveřejněny a náš podnik je jako zodpovědný dle článku 17 odst. 1 ONOOÚ povinen provést vymazání osobních údajů, provedeme se zohledněním dostupné technologie a nákladů na implementaci přiměřená opatření, i technického druhu, aby jiní správci osobních údajů, kteří zveřejněné osobní údaje zpracovávají,byli vyrozuměni o tom, že subjekt údajů požaduje od těchto správců osobních údajů vymazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo reprodukcí těchto osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné. Náš pracovník zařídí v jednotlivých případech vše potřebné.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má evropskými směrnicemi a nařízeními zaručené právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracování, je-li splněn jeden z následujících předpokladů:

• Správnost osobních údajů je subjektem údajů popřena, a to na dobu, která správci osobních údajů umožní zkontrolovat správnost osobních údajů.

• Zpracování je nelegální, subjekt údajů odmítá vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů.

• Správce osobních údajů již nepoužívá osobní údaje pro účely zpracování, subjekt údajů je však potřebuje k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků.

• Subjekt údajů odepřel souhlas se zpracováním dle článku 21 odst. 1 ONOOÚ a ještě není stanoveno, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů.

Pokud platí jeden z výše uvedených předpokladů a subjekt údajů chce požadovat omezení osobních údajů, které jsou u nás uloženy, může se k tomu účelu kdykoli obrátit na pracovníka správce osobních údajů. Naši pracovníci omezení zpracování zařídí.

f) Právo na přenositelnost dat

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo zaručené evropskými směrnicemi a nařízeními obdržet osobní údaje, jež se ho týkají a jež byly subjektem údajů předány správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Mimo to má subjekt údajů právo předat tato data jinému správci osobních údajů bez zábran ze strany správce, kterému byly osobní údaje předány, pokud se zpracování opírá o svolení dle článku 6 odst. 1 písmene a ONOOÚ nebo článku  9 odst. 2 písmene a ONOOÚ nebo o smlouvu dle článku 6 odst. 1 písmene b ONOOÚ a zpracování probíhá pomocí automatizované procedury, pokud zpracování není nutné pro provádění úlohy, která je ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné moci, který byl přenesen na správce.

Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost dat dle článku 20 odst. 1 ONOOÚ právo vymoci si, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

K uplatnění práva na přenositelnost dat se subjekt údajů může kdykoli obrátit na některého z našich pracovníků.

g) Právo na odepření souhlasu

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo zaručené evropskými směrnicemi a nařízeními z důvodů vyplývajících z jeho zvláštní situace kdykoli odepřít souhlas se zpracováním jemu příslušejících osobních údajů, které se provádí na základě článku 6 odst. 1 písmeno e nebo f ONOOÚ. To platí i pro profilování opírající se o tato ustanovení.

V případě odepření souhlasu již osobní údaje nezpracováváme, ledaže bychom mohli prokázat naléhavé právem chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků.

Zpracováváme-li osobní údaje za účelem přímé reklamy, má subjekt údajů právo kdykoli odepřít souhlas se zpracováním osobních údajů k účelům takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud má souvislost s takovou přímou reklamou. Odepře-li subjekt údajů společnosti persona service AG & Co. KG souhlas se zpracováním pro účely přímé reklamy, osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Navíc má subjekt údajů právo z důvodů vyplývajících z jeho zvláštní situace odepřít souhlas se zpracováním jeho se týkajících osobních údajů, které jsou u nás zpracovávány k účelům vědeckého nebo historického zkoumání nebo ke statistickým účelům dle článku 89 odst. 1 ONOOÚ, ledaže je takové zpracování nezbytné ke splnění úlohy, která je v obecném zájmu.

K uplatnění práva na odepření souhlasu se subjekt údajů může obrátit přímo na nás. Subjekt údajů dále může v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit své právo odepřít souhlas prostřednictvím automatizovaných procesů, u nichž jsou používány technické specifikace.

h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo zaručené evropskými směrnicemi a nařízeními, nebýt podroben rozhodnutí spočívajícímu výlučně na automatickém zpracování — včetně profilování, které má pro něj právní důsledky nebo ho podobným způsobem značně poškozuje, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro ukončení nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů, nebo (2) na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, jimž správce podléhá, je přípustné, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k zachování práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) probíhá s výslovným svolením subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro ukončení nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů nebo (2) provádí-li se s výslovným svolením subjektu údajů, podnikneme přiměřená opatření, aby byla ochráněna práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů, k čemuž patří přinejmenším právo subjektu na vynucení zásahu ze strany správce osobních údajů, na vysvětlení vlastního stanoviska a na popření rozhodnutí.

Pokud by subjekt údajů chtěl uplatnit práva vztahující se na automatizovaná rozhodnutí, může se k tomu účelu kdykoli obrátit na pracovníka správce osobních údajů.

i) Právo na odvolání svolení s právní ochranou dat

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo zaručené evropskými směrnicemi a nařízeními kdykoli odvolat svolení se zpracováním osobních údajů.

Pokud by subjekt údajů chtěl uplatnit právo na odvolání, může se k tomu účelu kdykoli obrátit na pracovníka správce osobních údajů.

14. Ochrana dat při ucházení o místo a v procesu ucházení o místo

Správce osobních údajů pořizuje a zpracovává osobní údaje od uchazečů za účelem provádění procesu ucházení. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy uchazeč předá správci osobních údajů podklady pro ucházení elektronickým způsobem, např. emailem nebo pomocí webového formuláře nacházejícího se na internetové stránce.

Pro zpracování žádosti pořizuje a zpracovává společnost persona service veškeré v rámci ucházení ústně nebo písemně sdělené informace a všechny z toho odvoditelné informace a podklady pomocí softwaru pro správu žádostí „HR4YOU“.

Uzavře-li správce osobních údajů s uchazečem pracovní smlouvu, jsou předaná data uložena pro účel provádění zaměstnaneckého poměru při dodržování zákonných předpisů. Pokud správce osobních údajů neuzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou podklady pro žádost šest týdnů po oznámení rozhodnutí o nepřijetí automaticky vymazány, pokud vymazání neodporují jiné oprávněné zájmy správce osobních údajů. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v procesu podle všeobecného zákona o rovném zacházení.

Další pokyny k ochraně osobních údajů v našem procesu ucházení o místo naleznete zde.

15. Shromažďování údajů o žádostech prostřednictvím kontaktního formuláře

Každá dotčená osoba má možnost se ucházet o pozici prostřednictvím kontaktního formuláře pod inzeráty pracovních míst. U základního kontaktu vyplní žadatel formulář na webové stránce, aby jasně identifikoval svou osobu v tomto procesu (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, volný text). Před odesláním svých osobních údajů potvrdí dotyčná osoba zaškrtnutím políčka svůj souhlas, že společnost persona service AG & Co. KG může uložit údaje této osoby v rámci procesu podání žádosti a tuto dotyčnou osobu může kontaktovat. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

16. Ustanovení k ochraně osobních údajů k nasazení a používání aplikace etracker

Poskytovatel této webové stránky využívá služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku, Německo (www.etracker.com) k analýze údajů o použitelnosti. etracker standardně nepoužívá žádné cookies. Pokud explicitně souhlasíte s používáním cookies pro analýzu, použijí se cookies, které umožňují statistickou analýzu používání této webové stránky jejími návštěvníky a zobrazení obsahu vztahujícího se k využívání nebo reklamy. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem ukládány na koncové zařízení uživatele. Cookies společnosti etracker neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele.

Data vytvořená aplikací etracker jsou na zakázku poskytovatele této webové stránky zpracovávána a ukládána výhradně v Německu a podléhají tak přísným německým a evropským zákonům a normám o ochraně osobních údajů. Aplikace etracker byla v tomto ohledu nezávisle testována, certifikována a označena pečetí kvality ochrany dat ePrivacyseal.

Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení článku 6 odst.1 písm. f (oprávněný zájem) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ). Naším přáním ve smyslu ONOOÚ (oprávněný zájem) je optimalizace naší online nabídky a našeho webu. Protože zachování soukromí našich návštěvníků je pro nás důležité, jsou data, která mohou připouštět nějaký vztah k jednotlivým osobám, jako je např. IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, co nejdříve anonymizována nebo pseudonymizována. Jiné použití, slučování s jinými daty nebo předávání třetím osobám se neprovádí.

Můžete kdykoli odepřít souhlas s předepsaným zpracováním dat. Nesouhlas nemá žádné negativní důsledky.

Moje návštěvní data jsou součástí webové analýzy.

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti etracker naleznete zde.

Pokud jste ve svém prohlížeči aktivovali funkci „Nesledovat“, nedostaneme od Vás žádná návštěvní data.

17. Google Tag Manager

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a využívání nástrojů, které jsou do něj integrovány. Google Tag Manager však shromažďuje vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Použití nástroje Google Tag Manager je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

18. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Používání probíhá na základě článku 6 odst. 1 str. 1 písmeno f předpisu GDPR. Služba Google Analytics využívá soubory „cookie“, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které vám umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené pomocí souborů cookie o tom, jak používáte webovou stránku, například

  • typ/verze prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • URL odkazujícího serveru (předtím použitá webová stránka),
  • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
  • čas dotazu na server,

se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se uloží. IP adresa předávaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty od Google. Mimo to jsme na této webové stránce přidali do Google Analytics programový kód „anonymizeIP“. To zaručuje maskování vaší IP adresy, takže veškerá data jsou shromažďována anonymně. Jen výjimečně se na server Google v USA přenáší úplná IP adresa, která je tam zkrácena.

Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k posky-tování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu provozovateli webové stránky. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Mimo to můžete zabránit shromažďování dat vytvořených souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) na serveru Google a ve zpracování těchto dat společností Google stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče dostupného na odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Jako alternativu k doplňku prohlížeče, zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete shromažďování dat zabránit také kliknutím na tento odkaz. Nastaví se soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování vašich dat při návštěvě této webové stránky. Soubor cookie pro odhlášení platí jen v tomto prohlížeči a jen pro naši webovou stránku a je uložen na vašem zařízení. Vymažete-li soubory cookie v tomto prohlížeči, budete muset soubor cookie pro odhlášení znovu nastavit. [Pozn. Pokyny k použití souboru cookie pro odhlášení naleznete na: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].

Dále používáme službu Google Analytics k vyhodnocování dat ze souborů DoubleClick cookie a také Google reklam (Google Ads) k statistickým účelům. Pokud si to nepřejete, můžete ji deaktivovat pomocí Správce nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Další informace o ochraně dat v souvislosti se službou Google Analytics najdete v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

19. Google Ads

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité vyhledávací dotazy na Google (cílení na klíčová slova). Dále je možno cílené reklamy zobrazovat na základě dat uživatele dostupných na Googlu (např. údaje o poloze a zájmy) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatelé webových stránek můžeme tato data kvantitativně vyhodnotit, například analýzou toho, které vyhledávací dotazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídají-cím kliknutím.

Používání Google Ads probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnějším marketingu svých služeb.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

20. Google remarketing

Tato webová stránka využívá funkce Google Analytics Remarketing. Předkladatelem nabídky je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Nástroj Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské chování na naší webové stránce (např. kliknutí na určité produkty), aby vás mohl zařadit do určitých cílových skupin reklamy a poté vám při návštěvě jiných online nabídek zobrazil vhodná reklamní sdělení (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho mohou být cílové skupiny reklamy vytvořené pomocí Google Remarketing propojeny s funkcemi Google napříč zařízeními. Díky tomu vám mohou být personalizované reklamní zprávy odpovídající vašim zájmům, které vám byly přiřazeny v závislosti na vašem předchozím používání a chování na jednom z vašich koncových zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovány i na jiném z vašich koncových zařízení (např. tabletu nebo PC).

Máte-li účet Google, můžete personalizované reklamě zamezit pomocí následujícího odkazu:https://www.google.com/settings/ads/onweb /.

Používání nástroje Google Remarketing probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnějším marketingu svých produktů. Pokud byl požadován odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a ustanovení o ochraně dat naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Google na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

21. Sledování konverzí Google

Tato webová stránka používá nástroj sledování konverzí Google (Google Conversion Tracking). Předkladatelem nabídky je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí sledování konverzí Google můžeme my i Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na jaká tlačítka na naší webové stránce bylo kliknuto a jak často, a které produkty byly zvlášť často prohlíženy nebo kupovány. Tyto informace slouží k vytváření statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nezískáme žádné informace, pomocí nichž bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Google samotný používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné techniky rozpoznávání.

Sledování konverzí Google probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace své webové nabídky a své reklamy. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v ustanoveních o ochraně dat společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

22. Ustanovení o ochraně osobních údajů k nasazení a používání Facebooku

Tato webová stránka používá funkce sociálních médií společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Pomocí integrovaných tlačítek „lajk“ – Facebook-Like-Button – můžete na sociální síti Facebook sdílet obsahy. Právním podkladem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 U odst. 1 písmeno f) ONOOÚ oprávněný zájem o optimalizaci nabídky webové stránky. Při vyvolání stránky s integrovaným tlačítkem „lajk“ se v zásadě naváže spojení mezi použitým prohlížečem a servery Facebooku. K navázání tohoto okamžitého spojení používá tato webová stránka řešení, u kterého se tento přenos uskuteční teprve při stisknutí facebookového tlačítka „lajk“. Teprve při druhém stisknutí facebookového tlačítka „lajk“ se data přenesou na Facebook. Máte-li facebookový účet, mohou se s ním tato data propojit. Pokud si nepřejete přiřazení těchto dat k vašemu facebookovému účtu, odhlaste se prosím před návštěvou naší stránky od Facebooku a vymažte cookies ve svém prohlížeči. Facebook podléhá dohodě o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“ mezi USA a EU. Více se o ochraně osobních údajů na Facebooku dozvíte na de-de.facebook.com/privacy/explanation.

23. Ustanovení k ochraně osobních údajů k nasazení a používání Linkedln

Správce osobních údajů integroval na této internetové stránce komponenty společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je sociální síť na bázi internetu která umožňuje navazování kontaktů mezi uživateli s existujícími obchodními kontakty a navazování nových obchodních kontaktů. Linkedln používá více než 400 milionů registrovaných osob ve více než 200 zemích. Tím je LinkedIn v současné době největší platformou pro obchodní kontakty a jedním z nejnavštěvovanějších webů na světě.

Provozovatelem LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pro záležitosti ochrany dat mimo USA je příslušná společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

při každém jednotlivém vyvolání naší internetové stránky, která je vybavena komponentou LinkedIn (LinkedIn-Plug-In), tato komponenta způsobí, že prohlížeč použitý subjektem údajů stáhne odpovídající zobrazení komponenty z LinkedIn. Další informace k LinkedIn Plug Ins je možno vyvolat na developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získá Linkedln znalost o tom, která konkrétní podstránka naší internetové stránky je subjektem údajů navštívena.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen u LinkedIn, rozpozná LinkedIn při každém vyvolání naší internetové stránky subjektem údajů a během celé doby pobytu na naší internetové stránce, kterou konkrétní podstránku subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou komponentou LinkedIn shromažďovány a prostřednictvím LinkedIn přiřazeny příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Stiskne-li subjekt údajů tlačítko LinkedIn integrované na naší internetové stránce, přiřadí Linkedln tuto informaci k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů a uloží tato osobní data.

LinkedIn obdrží prostřednictvím komponenty LinkedIn informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naši internetovou stránku, vždy když je subjekt údajů v okamžiku vyvolání naší internetové stránky současně přihlášen u LinkedIn; to se stane nezávisle na tom, zda subjekt údajů kliknul na komponentu LinkedIn či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby se prováděl takový přenos těchto informací na Linkedln, může takovému přenosu těchto informací zabránit tím, že se při vyvolání naší internetové stránky odhlásí od svého účtu LinkedIn.

LinkedIn nabízí na www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost zrušit objednávky emailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam a spravovat nastavení reklam. LinkedIn dále využívá partnery jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, které mohou nastavovat cookies. Tyto cookies mohou být odmítnuty na www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn lze vyvolat na www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Směrnici pro cookie LinkedIn lze vyvolat na www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Ustanovení o ochraně osobních údajů k nasazení a používání Xing

Chtěli bychom vás zde informovat o zpracování osobních údajů pomocí funkce XING Share-Buttons.

Na této internetové stránce je umístěno tlačítko „XING Share-Button“. Při vyvolání této internetové stránky se prostřednictvím vašeho prohlížeče zakrátko naváže spojení se servery XING, jímž jsou zpřístupněny funkce „XING Share-Button“ (zejména výpočet/zobrazení hodnoty čítače). XING při vyvolání této internetové stránky neukládá žádné vaše osobní údaje. XING zejména neukládá žádné IP adresy. Neprovádí se také žádné vyhodnocení vašeho chování při používání stránky pomocí cookies v souvislosti s tlačítkem „XING Share-Button“. Aktuální informace o ochraně osobních údajů týkající se tlačítka „XING Share-Button“ a doplňující informace můžete vyvolat na této internetové stránce:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

25. Ustanovení o ochraně osobních údajů k nasazení a používání YouTube

Správce osobních údajů integroval na této stránce komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který vydavatelům videí umožňuje bezplatné umístění videoklipů a ostatním uživatelům rovněž bezplatné sledování, hodnocení a komentování videí. YouTube dovoluje publikování všech druhů videí, pročež lze přes internetový portál vyvolávat jak kompletní filmy a televizní vysílání, tak hudební videa, trailery nebo videa zhotovená samotnými uživateli.

Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinná společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým vyvoláním některé ze stránek tohoto webu, který je provozován správcem osobních údajů a do něhož byla integrována komponenta YouTube (YouTube-Video), je internetový prohlížeč na informačně-technologickém systému subjektu údajů automaticky příslušnou komponentou YouTube vybídnut ke stažení a zobrazení odpovídající komponenty z YouTube. Další informace k YouTube naleznete na www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu obdrží YouTube a Google informace o tom, která konkrétní podstránka naší internetové stránky je navštívena subjektem údajů.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen k YouTube, rozpozná YouTube při vyvolání podstránky, která obsahuje video YouTube, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou aplikacemi YouTube a Google shromažďovány a přiřazeny k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naši internetovou stránku, když byl subjekt údajů v okamžiku vyvolání naší internetové stránky současně přihlášen k YouTube; k tomu dochází nezávisle na tom, zda subjekt údajů kliknul na video YouTube či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby se prováděl takový přenos těchto informací na YouTube a Google, může takovému přenosu těchto informací zabránit tím, že se při vyvolání naší internetové stránky odhlásí od svého účtu YouTube.

Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná YouTube, která lze vyvolat na www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují vysvětlení o pořizování, zpracování a využívání osobních údajů aplikacemi YouTube a Google.

26. Vimeo

Tato webová stránka používá zásuvné moduly (plugin) videoportálu Vimeo. Nabízející je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Navštívíte-li naše stránky vybavené videem Vimeo, vytvoří se spojení se servery Vimeo. Přitom je serveru Vimeo sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Kromě toho získá Vimeo vaši IP adresu. To platí, i když nejste k Vimeo přihlášeni nebo nemáte u Vimeo účet. Informace zjištěné aplikací Vimeo jsou předávány na server Vimeo v USA. Jste-li přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožňujete aplikaci Vimeo přiřazovat vaše chování na internetu přímo vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit tím, že se odhlásíte z účtu Vimeo. K opětovnému rozpoznání návštěvníka webu používá aplikace Vimeo soubory cookies nebo srovnatelné technologie pro opětovné rozpoznání (např. Device-Fingerprinting). Použití Vimeo se provádí v zájmu atraktivního znázornění našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písmeno f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud byl požadován odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR a § 25 (1) zákona TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. čtečka otisků prstů) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Přenos údajů do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise a podle společnosti Vimeo na „oprávněných obchodních zájmech“. Podrobnosti naleznete zde: https://vimeo.com/privacy. Další informace o zacházení s daty uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo na: https://vimeo.com/privacy

27. Sledování Webfont (Webfont-Tracking)

Které informace od vás shromažďujeme?

Když navštívíte naši webovou stránku, aktivuje se skript Webfont-Tracking, přitom se ID (anonymizovaně) přenese do Monotype GmbH. Přenos této IP adresy se provádí za účelem úhrady za vyvolání stránek pro naše zúčtování se společností nabízející Webfont a zabránění ilegálnímu používání softwaru Webfont (článek 6 odst. 1 písmeno  F ONOOÚ). IP adresy však nejsou přenášeny k nám, ukládány nebo jinak zpracovávány společností třetí strany nabízející nám Webfont.

Jak používá společnost nabízející Webfont informace, které od vás shromažďujeme?

Ukládá anonymizované identifikační číslo projektu na dobu 30 dnů v zašifrovaných souborech protokolu s těmito daty, aby bylo možno extrahovat měsíční počet vyvolání stránek. Po extrahování a uložení počtu vyvolání stránek jsou soubory protokolů vymazány. Další informace o společnosti nabízející Webfont naleznete na: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy  

28. Ustanovení o ochraně osobních údajů k nasazení a používání Google Web Fonts

Na našich stránkách používáme externí písma, tzv. Google Web Fonts. Google Fonts je služba společnosti Google Inc. ("Google"). Zahrnutí těchto webových fontů probíhá prostřednictvím vyvolání serveru, zpravidla serveru Google v USA. Tím je serveru sděleno, které z našich internetových stránek jste navštívili. Googlem je uložena také IP adresa prohlížeče koncového zařízení návštěvníka těchto internetových stránek. Bližší informace naleznete v pokynech o ochraně osobních údajů společnosti Google, které naleznete zde:

https://fonts.google.com/about

https://policies.google.com/privacy?hl=de

29. Ustanovení o ochraně osobních údajů k nasazení a používání Google Maps

Na naší internetové scéně používáme Google Maps k znázornění našeho místa působiště. Jedná se přitom o službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“.

Certifikací podle štítku ochrany osobních údajů EU-US („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active společnost Google zaručuje, že předpisy pro ochranu osobních údajů EU jsou dodrženy i při zpracování údajů v USA.

Abychom umožnili zobrazení určitých písem na našem webu, vytvoří se při vyvolání našeho webu spojení se serverem Google v USA.

Pokud vyvoláte komponentu Google Maps začleněnou na našem webu, uloží Google prostřednictvím vašeho prohlížeče na vašem koncovém zařízení cookie. Abychom zobrazili naše stanoviště a vytvořili popis příjezdu, zpracovávají se vaše uživatelská nastavení a data. Přitom nemůžeme vyloučit, že se použije server Google v USA.

Právním podkladem je článek 6 odst. 1 písmeno  f) ONOOÚ. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkce našeho webu.

Prostřednictvím takto vytvořeného propojení s Googlem může Google zjistit, z které webové stránky byl váš dotaz odeslán a na kterou IP adresu se má předat popis příjezdu.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci cookies pomocí odpovídajících nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Podrobné informace o tom naleznete v bodě „Cookies“ výše.

Navíc probíhá využívání Google Maps a informací jejich prostřednictvím získaných podle podmínek využívání Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a obchodních podmínek pro Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Nad to nabízí Google na https://adssettings.google.com/authenticated a https://policies.google.com/privacy dalekosáhlejší informace.

30. Právní podklady zpracování

Článek 6 I písmeno a ONOOÚ slouží našemu podniku jako právní podklad pro procesy zpracování, u nichž vyžadujeme svolení pro určitý účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak je tomu například u procesů zpracování, které jsou nezbytné pro dodávku zboží nebo uskutečnění jiného výkonu nebo protislužby, opírá se zpracování o článek 6 I písmeno b ONOOÚ. Totéž platí pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případech dotazů na naše výrobky nebo služby. Podléhá-li náš podnik právnímu závazku, v jehož důsledku je nezbytné zpracování osobních údajů, například ke splnění daňových povinností, je zpracování založeno na článku 6 I písmeno c ONOOÚ. Ve vzácných případech by mohlo být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Tak by tomu například bylo v případě, kdyby byl návštěvník v našem podniku zraněn a muselo by být poskytnuto jeho jméno, jeho věk, jeho údaje zdravotního pojištění nebo jiné životně důležité informace pro lékaře, nemocnici nebo jinou třetí osobu. Potom by se zpracování opíralo o článek 6 I písmeno d ONOOÚ. A nakonec by se procesy zpracování mohly opírat o článek 6 I písmeno f ONOOÚ. Na tomto právním podkladě jsou založeny procesy zpracování, které nepokrývají žádné z výše uvedených právních podkladů, jestliže je zpracování nezbytné k hájení oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby, pokud zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřevažují. Takové procesy zpracování jsou dovoleny zejména proto, že byly speciálně uvedeny evropským zákonodárcem. Ten doposud zastával názor, že oprávněný zájem by mohl být akceptován, jestliže je subjekt údajů zákazníkem správce osobních údajů (důvod zvážení 47 věta 2 ONOOÚ).

31. Oprávněné zájmy na zpracování, které jsou sledovány správcem osobních údajů nebo třetí osobou

Je-li zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písmeno f ONOOÚ, je naším oprávněným zájmem provádění obchodní činnosti pro blaho všech našich zaměstnanců a vlastníků podílů.

32. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uložení osobních údajů je příslušná zákonná lhůta úschovy. Po uplynutí lhůty jsou odpovídající data rutinně mazána, pokud již nejsou nezbytná pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

33. Zákonné nebo smluvní předpisy k poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy

Poučujeme vás o tom, že poskytování osobních údajů je zčásti předepsáno zákonem (např. daňové předpisy) nebo je lze vyvodit také ze smluvních ustanovení (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy může být k uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů dal k dispozici osobní údaje, které následně musí být námi zpracovány. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním náš podnik uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva se subjektem údajů by nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů se subjekt údajů musí obrátit na některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec subjektu údajů vysvětlí, zda poskytnutí osobních údajů je v konkrétním případě předepsáno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, existuje-li povinnost poskytnout osobní údaje, a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

34. Existence automatizovaného rozhodovacího procesu

Jako podnik vědomý si zodpovědnosti se zříkáme automatizovaného rozhodovacího procesu nebo profilování.

Lüdenscheid, aktualizováno v prosinci 2022.

Upozornění: Veškerá označení se vztahují na všechna pohlaví.

35. Využití Technologie SalesViewer®

Na této internetové stránce jsou pomocí technologie SalesViewer® společnosti SalesViewer® GmbH na základě oprávněných zájmů provozovatele internetových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) shromažďovány a ukládány údaje pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace.

K tomu se používá kód založený na javascriptu, který slouží ke shromažďování údajů o firmě a používání. Údaje shromážděné touto technologií jsou zašifrovány prostřednictvím funkce, která není zpětně propojitelná (tzv. hašování). Údaje jsou okamžitě pseudoanonymizovány a nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníka těchto stránek.

Shromažďování a ukládání údajů je možno kdykoliv odmítnout s účinkem do budoucna tím, že kliknete na tento odkaz ZDE, abyste tak zabránili budoucímu shromažďování údajů prostřednictvím SalesViewer® v rámci této internetové stránky. Přitom je do vašeho zařízení pro tuto internetovou stránku uložen soubor cookie opt-out. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.

© 2024 persona service AG & Co. KG
Všechna práva vyhrazena